De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 6 september 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. C. Baas

Voorbereiding

Welkom
Intochtslied: lied 146 A: 1 en 3

Stil gebed
Onze hulp
drempelgebed

Smeekgebed
Glorialied: lied 848

Dienst van het woord

Groet
Gebed van de zondag
Kinderen naar knd

Schriftlezing: I koningen 18: 20-39 (NBV)
Lied 869: 1 en 3

Schriftlezing: Marcus 8: 27-35 (NBV)
Lied 869: 7

Schriftuitleg
Lied 948

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze vader (gesproken)
Collecte

Slotlied: lied 418
ZegenLiturgie voor de zangdienst op zondags 6 september 2015 om 19.00 uur in De Hofstad
 
Medewerkenden:

Voorganger  : drs. Kees Bulens
Organist       : Bert Riphagen      
Koor              : Chr.Zangver.”Hosanna" uit Lieren o.l.v. Bart van de Brink
Solist            :  Elisa Arends
Pianist          :  Roel Praas
Koster          :  Kees Vaartjes

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang:    Lied 348: 1, 2 en 5 (Evangl.liedb.)

1. Komt, laat ons zingen al te zaam: God is goed!
Hemel en aarde prijst zijn naam: God is goed!
Laat ieder naad'ren tot zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieёn rein en schoon: God is goed!
God is goed! God is goed!
In melodieёn rein en schoon: God is goed!
2. O,zegt het voort aan 't verste strand: God is goed!
Voor elk is plaats in ’t vaderland, God is goed!
van zonde maakt ons Christus vrij,
licht in de duist're nacht bracht Hij;
als zijn verlosten juichen wij: God is goed!
God is goed! God is goed!
Als zijn verlosten juichen wij: God is goed!
5. O, dat nu ieder hart getuig': God is goed.
Dat ied're knie voor Hem zich buig': God is goed.
O, Hem te kennen is zaligheid,
't leven tot in der eeuwigheid.
laat ons 't vermelden wijd en zijd: God is goed!
God is goed! God is goed!
Laat ons 't vermelden wijd en zijd:God is goed!
 

Koor:        GROOT EN TOCH DICHTBIJ

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
Samenzang:    Psalm 100: 1, 2, 3 en 4

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2. Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'
3. Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Bemoediging en groet

Samenzang:    Lied 161: 1, 2 en 3 (Evangl.liedb.)

1. Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep.
Die bloemen, vissen, vogels,
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.
2. Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard’ betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem dan die de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus’ wil vergeeft.
3. O God, die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind’ren leven
en spelen in uw hof,
en met de eng’len zingen
uw glorie en uw lof.
 

Koor:        HOOG BOVEN ALLE VRAGEN

Gebed

Koor:         TIEN WOORDEN

Samenzang:    Lied 222: 1, 2 en 3 (Opwekking)

1. Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m'en zie wat
 niet is tot uw eer.
Is soms de weg,
die 'k ga niet goed voor mij?
leid m'op de eeuw'ge weg,
Heer, maak mij vrij!
2. O Heer, heb dank,
'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed
wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,
opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer,
tot eer van uwe Naam.
3. Zie Heer, hier ben 'k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart,
 vernieuw het,  doe het nu.
Verbreek mijn wil,
maak m'ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer,
blijf Gij in mij.
 

 Schriftlezing: Lucas 12: 35 – 40

Samenzang:    Lied 751: 1, 2 en 3

1. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.
2. Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.
3. Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?
 

Koor:        ER IS EEN GOD DIE HOORT


Samenzang:    Lied 838: 1 en 4 (NLB)

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Koor:         LIEFDE GODS

Gebeden

Koor :               MORE LOVE TOTHEE, O CHRIST
    
De collecten Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte en orgelspel:

Koor :    PRAISE THE LORD O JERUZALEM
        
Zegen  3x Amen

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag  4 oktober 2015
- koor              :  Chr.Mannenkoor Hierden en Wezep o.l.v. Dick van Asselt
- organist       :  Bert Riphagen
- voorganger : ds. G.LoeveDe bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mw. R. van Silfhout en mw. J. Tamboer - Roelofs.

SCHULDHULPPREVENTIEPROJECT
Woensdag 9 september organiseert het kerkgenootschap van het Leger des Heils een informatieavond over.
Schuldhulppreventieproject een nieuw project in Apeldoorn.
Het project richt zich op mensen die in (verborgen) armoede leven en vaak schulden hebben.
Het is van groot belang dat we als kerken en organisatie samen aan dit project gaan werken.
Deze avond is bedoeld voor mensen die vanuit hun organisatie interesse hebben in dit onderwerp, maar ook voor mensen die graag mee zouden willen werken in dit project als vrijwilliger.
De schuldhulpverlening doen we niet zelf, wel geven we praktische ondersteuning.
Belangstelling en interesse gewekt dan bent woensdag om 19.30u.
Welkom in het gebouw van het Leger des Heils aan het Hofveld.
Voor meer in formatie Willeke van der Woude tel 055 – 5341624
Of Gert Buitenhuis 055 - 5417616