De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 4 oktober 2020 om 10.00 uur, Israëlzondag, in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg            Organist: Bert Riphagen 

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied: Psalm 121 “Ik sla mijn ogen op en zie” (via YouTube

Bemoediging en Groet

Ben van der Velden zingt: Lied 302: 1, 2, 3 en 4 “Heer, ik komt tot U” (Evangelische Liedbundel)

Gebed

We luisteren naar het lied “Hinnee matov oema najiem” (via YouTube)

Schriftlezing: Psalm 147 (uit de NBV)

Ben van der Velden zingt Lied 146c: 1, 3, 4 en 7 “Alles wat adem heeft love de Here” (NLB)

Schriftlezing: Romeinen 9: 1 - 5 (uit de NBV)

Overdenking

Ben van der Velden zingt Lied 188 “’k Stel mijn vertrouwen” (Evangelische Liedbundel)

Wij gedenken dhr. Wopke Kuipers en dhr. Johannes Albertus Borren

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Ben van der Velden zingt het Lied “You raise me up” (in het Nederlands)

Zegen

OrgelspelDe bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevr. M. van Veluwen en naar mevr. G. de Vries.

Voedselbank
In oktober wordt gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!

Collecte afkondigingen 4 oktober 2020
De Diaconale collecte CNAP is voor Mensen die in financiële nood verkeren en die niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen, kunnen een beroep doen op Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. Dit interkerkelijk fonds werd in 2017 in het leven geroepen samen met een aantal afgevaardigden uit andere kerken en is ook bedoeld voor niet-leden van de kerken. Met deze collecte steunt u mensen met financiële nood, dus van zowel binnen als buiten de kerken.
De tweede collecte is voor kerk en eredienst.
Om alle zalen aantrekkelijk te maken voor verhuur zijn er schermen geplaats, is er wifi. Het hoort er allemaal bij in deze tijd, maar er zit een kostenplaatje aan.
Uitgang – Kerk en Israël - Leren door ontmoeting en dialoog
Het gesprek over de relatie met het volk Israël en de bezinning op de Joodse wortels van het christelijk geloof wordt in de plaatselijke gemeenten ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.