De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 11 oktober 2020 om 10 uur in De Hofstad

     De dienst wordt gehouden met maximaal 30 kerkgangers (excl. medewerkers)..

Voorganger: ds. Albert Roodenburg       Organist: Marc Woning      Dwarsfluit: Marjolein Zeilstra

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 130 “Uit de diepten roep ik U” (via YouTube)

Bemoediging en Groet

We luisteren naar Lied 207: 1, 2 , 3 en 4 “De trouw en goedheid van de Heer” (NLB)

Gebed

We luisteren naar Lied 8b “Zie de zon, zie de maan” (NLB) (via YouTube)

Schriftlezing: Psalm 136: 1 - 26 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 150a: 1, 2, 3 en 4 “Geprezen zij God” (NLB)

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 - 39 (uit de NBV)

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Wij gedenken mevr. Lien Westerveld - Molenkamp en mevr. Miep Schimmel - de Kogel

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 939: 1, 2 en 3 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht” (NLB)

Zegen

OrgelspelDe bloemen gaan vandaag als groet van ons allen naar:
dhr. D. Breedijk en naar mevr. I. van der Ward.

Voedselbank
In oktober wordt gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!

Extra nieuwsbericht van de Kerkenraad
Hieronder een extra nieuwsbericht vanuit de kerkenraad naar aanleiding van de zorgen die er zijn over de stijging van het aantal Coronabesmettingen.

Advies PKN
U heeft ongetwijfeld de afgelopen week het nodige meegekregen van de discussie over het aantal bezoekers aan kerkdiensten. Mede naar aanleiding van berichten in de pers afgelopen weekend, heeft er aan het begin van deze week een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van kerkelijke organisaties en minister Grapperhaus. Na dit gesprek ontvingen we het volgende bericht van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland):
Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.
Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.
Wat betekent dit voor de kerkdiensten in De Hofstad?
In de kerkenraadsvergadering van afgelopen woensdag hebben we als kerkenraad dit zeer dringende advies vanuit de PKN besproken en hebben we de verschillende opties afgewogen.
Na een goed gesprek hierover zijn we tot het besluit gekomen dat wij dit advies van de PKN niet naast ons neer willen leggen en dat we vanaf komende zondag het maximum aantal bezoekers van de kerkdiensten terugbrengen naar 30 personen. Dit maximum van 30 personen geldt in elk geval tot en met zondag 1 november, tenzij de omstandigheden vragen om nog verdergaande maatregelen te treffen.

Hoe wordt dit georganiseerd?
In de afgelopen weken hebben we gezien dat het aantal kerkgangers toenam. De meeste zondagen waren er meer dan 30 bezoekers. Dat betekent dat er vanaf komende zondag een limiet geldt op het aantal aanmeldingen en dat er niemand meer kan worden toegelaten die zich niet heeft aangemeld. Voor komende zondag is besloten dat er 15 plaatsen beschikbaar zijn voor telefonische aanmeldingen en 15 voor aanmeldingen via de app. De plaatsen worden op volgorde van aanmelding toegekend. Wanneer u dus in de app ziet dat er al 15 aanmeldingen zijn, heeft het geen zin om u nog aan te melden, want u zult dan zondagochtend niet worden toegelaten.
Verder adviseren we gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid in hun eigen belang de kerkdiensten niet te bezoeken.
Daarnaast het dringende verzoek: heeft u koorts of verkoudheidsklachten, hoe gering ook, blijft u dan alstublieft thuis.
Het kan dus zijn dat u de komende weken geconfronteerd wordt met de mededeling dat u de dienst niet kunt bijwonen omdat het maximum van 30 personen inmiddels is bereikt. De online TV- en kerkradio uitzendingen gaan natuurlijk gewoon door, zodat iedereen in de gelegenheid is de dienst te volgen. Er zijn de laatste tijd wat problemen met de geluidskwaliteit, en hier wordt aan gewerkt.
Helaas zijn deze nieuwe maatregelen nodig om onszelf en anderen te beschermen in deze tijd waarin het aantal besmettingen weer zorgwekkend toeneemt. Onze gedachten gaan vooral uit naar de mensen die getroffen zijn door het virus en hun naasten en naar de mensen in de zorg die, nauwelijks hersteld van de eerste golf, nu geconfronteerd worden met een nieuwe toestroom van Corona patiënten. Laten wij hen allen opnemen in onze gebeden.

Ter bemoediging
Ds. Marco Batenburg, preases van de generale synode bemoedigt gemeenten als volgt: “we vertrouwen erop dat gemeenten ook nu weer wegen vinden om het kerk-zijn gestalte te geven en te volharden in geloof, hoop en liefde.”
Wij sluiten ons als kerkenraad hier van harte bij aan!

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Thea Schäfer