De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 28 maart 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

             Palmarum – Palmen – Palmzondag – 6e zondag van de 40-dagentijd
                      Zondag van de Intocht. Liturgische kleur: Rood

Voorganger: Ruud Bloemendal Organist: Bert Riphagen Panfluitist: Gerard Rijken van Olst

Voorbereiding
Orgelspel

Welkom en mededelingen
Moment van stilte

(Gemeente gaat staan)
Intochtslied 552 “Dit is een dag van zingen” (NLB) via YouTube

Stil gebed
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
(Gemeente gaat zitten)

Als Kyriëgebed zingen we van lied 281: 1 t/m 5 “Wij zoeken hier Uw aangezicht” (NLB)

We bidden in stilte voor mensen en gebeurtenissen die ons van harte bezighouden

Dienst van het Woord
Groet: v: De Heer zij met u
a: ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Schriftlezingen en liederen

Lezing OT – Jesaja 50: 4 – 7 (NBV)

Zingen lied 556: 1, 2 en 5 “Alles wat over ons geschreven staat” (NLB)

Lezing OT – Psalm 118 : 1-2, 19-29 (NBV)

Zingen118: 1, 9 en 10 “Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen” (NLB)

Presentatie: “Intocht”

Lezing NT - Marcus 11: 1 – 11 (NBV)

Zingen lied 555: 1 en 2 “Dans en zing” (NLB)

Uitleg en verkondiging

Solo: panfluit en orgel

Afsluiting
Gedenken overleden gemeentelid
Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)

Slotzang lied 425 “Vervuld van Uw zegen” (NLB) Nederland Zingt via YouTube

Wegzending en zegen
“Amen”.De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Dhr. C. Hofman en naar de fam. W. Sangers - Vosselman


Paascyclus in de Stille Week
Ook dit jaar is alles nog steeds anders door het coronavirus: voor het tweede achtereenvolgende jaar zullen er geen fysieke samenkomsten in de Stille Week plaatsvinden in De Hofstad. Alleen de betrokken medewerkers zullen aanwezig zijn in de kerkzaal. Als gemeente zijn we online met elkaar verbonden via kerkradio of kerk-tv.

Dit jaar zal er geen middagviering zijn van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag.
De diensten op Witte Donderdag met Heilig Avondmaal (19.30u), Goede Vrijdag ’s-Avonds (19.30u) en de Paaswake op zaterdagavond (21.30u) gaan wel door.

Op 1e Paasdag (10.00u) vieren we met elkaar het feest van De opgestane Heer in een feestelijke dienst, waarin ds. Albert Roodenburg hoopt voor te gaan.


Voedselbank
Voor februari is als product van de maand
gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt op de inmiddels bekende plaatsen.
De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!


Collecte
U kunt bijdragen aan de collectes door:
- u kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 t.n.v. Diaconie Protes-tantse Gemeente Apeldoorn t.n.v. wijkgemeente De Hofstad
of
- de nieuwe collecte app “Appostel” op uw smartphone Installeren en gebruiken.
Voor meer informatie en installatie zie de website De Hofstad.