De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op 1e Paasdag 4 april 2021 om 10u. in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg Organist: Marc Woning Soliste: Tieneke Berkhof

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Lied 624: 1, 2, 3 “Christus, onze Heer” (NLB)

Bemoediging en groet

Tieneke zingt Lied 122: 1, 3, 4 “Daar juicht een toon” (Evang. Liedbundel)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan.
Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan.
Wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en helle niet.

 

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid.
Gebed

Bijdrage vanuit de gemeente: Pasen betekent voor mij . . .

We luisteren naar het lied “Zegekroon” (Opwekking 764) (via YouTube)

Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 18 (uit de NBV)

Tieneke zingt Gezang 214: 1, 3, 4, 6 “O morgen” (Liedboek vd Kerken)

O morgen van verblijden,
o dageraad , o licht!
Zie, na de nacht van lijden
toont God zijn aangezicht.
Hij machteloos geknecht,
als wij in ’t graf gelegd,
blijkt in zijn onmacht sterk
en doet een heerlijk werk.
O, nu ik mocht aanschouwen,
uw overwinningsfeest,
kan mij niet meer benauwen
het duister van mijn geest.
Ik zal vol goede moed
behouden ’t kostbaar goed,
dat mij verworven heeft
de Heer die eeuwig leeft.

 

Met Hem ben ik in vrede,
Hij noemt mij met zijn naam
Ik ben een van zijn leden,
waar Hij ging kan ik gaan.
Daar leidt Hij zelve mij,
waar ik ben daar is Hij.
’t Zij wereld, dood of hel,
Hij is mijn metgezel.

 

Nu brengt Hij zonder dralen
mij aan de hemelpoort.
In al der wereldtalen
staat daar gegrift het woord:
wie met Hem zijn gehoond,
die worden hier gekroond;
wie stierven met de Heer,
die komen hier tot eer.

 

Bijdrage vanuit de gemeente: Pasen betekent voor mij . . .

Verkondiging

Tieneke zingt “Gott lebet noch” van J. S. Bach
(Tieneke zingt dit stuk in het Duits. Hieronder staat de Nederlandse vertaling)

1. God leeft nog.
Ziel, waarom wanhoop je?
God is goed, hij die uit barmhartigheid is helpt alles op aarde,
degene met kracht en sterke armen
Maak alles goed en wel.
God kan het beter doen dan we denken direct alle behoefte aan het beste
Ziel, overweeg: Onze Heer leeft nog.

 4. God leeft nog.
Ziel, waarom wanhoop je?
Ben je zwaar beladen met een kruis? tot God alleen uw koers volgen
God is groot en rijk in genade,
helpt genadig de zwakken.
Gods genade is altijd blijvend
zijn loyaliteit sterft nooit, Ziel, overweeg:
Onze Heer leeft nogBijdrage vanuit de gemeente: Pasen betekent voor mij . . .

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 132: 1 en 3 “U zij de glorie” (Evang. Liedbundel)

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

 Zegen

Orgelspel

We wensen u en jullie hele gezegende Paasdagen toe!

 De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
De fam. C. Smies en naar dhr. J. Goossen

Voedselbank
Voor februari is als product van de maand
gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt op de inmiddels bekende plaatsen.
De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!

Collecte
U kunt bijdragen aan de collectes door:
- u kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 t.n.v. Diaconie Protes-tantse Gemeente Apeldoorn t.n.v. wijkgemeente De Hofstad
of
- de nieuwe collecte app “Appostel” op uw smartphone Installeren en gebruiken.
Voor meer informatie en installatie zie de website De Hofstad.