De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Avondmaalsdienst op zondag 25 juli 2021 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Gerdina Loeve            Organist: Bert Riphagen

Thema: Zing, mijn ziel


Welkom
Moment van stilte
Aanvangslied Psalm 146: 1 "Zing, mijn ziel, voor God uw Here" (NLB)

Bemoediging en groet:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: ….Genade, vrede, vriendschap en barmhartigheid van God de Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest
A: Amen

Inleiding op de dienst

Drempel- en kyriëgebed met gezamenlijk gesproken "Heer ontferm U, Christus ontferm U"

Moment met de kinderen

Gloria- en kinderlied, we luisteren: "Maak een vrolijk geluid voor de Heer" (via YouTube)

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: Matteüs 26: 26-30 (NLB)

Zingen Psalm 117 "Loof, alle volken, loof de Heer" (NLB)

Lezing: Efeziërs 5: 15-20 (NBV)

Uitleg en verkondiging

Zingen Lied 657: 1, 2 "Zolang wij ademhalen" (NLB)

Gebeden – stil gebed

Collecte:

We luisteren: Lied 388 "Voor ieder van ons een plaats aan de tafel" (via YouTube)

Avondmaalsviering

Nodiging
Vredegroet
Tafelgebed, afgesloten met het Onze Vader
Jezus’ woorden bij het delen van brood (uit Marcus)
Delen van brood
Muziek
Jezus’ woorden bij het delen van wijn
Delen van wijn
Muziek

Dankgebed

Slotlied 655: 1, 5 "Zing voor de Heer een nieuw gezang" (NLB)

Zegen

Gezongen: Amen

 De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
mevr. W. Vunderink en naar dhr. W. v.d. Hel

Voedselbank
In de maand juli vragen wij u om potten jam voor de Voedselbank.
De Voedselbank mag geen zelfgemaakte jam verstrekken aan de cliënten.
Alvast weer hartelijk dank voor uw bijdrage.
De diaconie.