Afdrukken
Hits: 254

Liturgie van de Eredienst op zondag 8 augustus om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Dick Luijmes uit Putten         Organist: Ans Kuus

VOORBEREIDING

Orgelmuziek

Lied (staand) NLB 98: 1 en 2 "zingt een nieuw lied/ ja hij is ons"

Stil gebed

Bemoediging en groet: over en weer gesproken door dominee en gemeente
v Onze hulp is in de Naam van de Heer
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v die trouw houdt tot in eeuwigheid
A EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
v Weet u gezegend met die naam
van Vader, Zoon en heilige Geest

Lied NLB 98: 3 "laat heel de aard een loflied wezen"
De gemeente gaat zitten

inleiding

Loflied NLB 117a: 1 en 2 "Gij volken loof" / "Hoe groot is zijn"

Lezing Efeziërs 3: 14 t/m 21

Loflied NLB 939: 1 en 2 "Op u alleen" / "U werd een mens"

WOORD
gebed bij de opening van het Woord

1e lezing Jesaja 63: 7 - 14 door lector
Lied NLB 352: 1, 2 en 3 "Jezus, meester / gij weerstaat / Mozes heeft"

2e lezing Marcus 6: 45 - 52
Lied NLB 352: 6 en 7 "Hoe hebt gij / zend uw adem"

Verkondiging

Lied NLB 969: 1 t/m 4 "In Christus is"

ANTWOORD
Aandacht voor de collecte

Gedachtenis van Ank Koomen waarbij wij zingen psalm 139: 1

Gebeden:

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader (gezamenlijk gezegd)

Na elke intentie NLB 333 "Kom, Geest van God"

Slotlied (staande) NLB 412: 3 en 4 "U Vader u zij lof / u Christus onze Heer"

ZENDING EN ZEGENING

Beaamd met NLB 412: 6 "wij zegenen o Heer"

Orgelmuziek

 



De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Mevr. L. Klaver en naar fam. J. van Manen

 

Voedselbank
In de maand augustus wordt er thee ingezameld voor de Voedselbank.
Wij zien uw bijdrage graag weer in de mand in de hal.
Alvast hartelijk dank!
De diaconie