De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op Zondag 19 september 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: Marjon Bosch - Verschuur                    Organist: Marc Woning

 

Orgelspel

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Aanvangslied: NLB 146 c : 1, 3 en 7 "Alles wat adem heeft"

Bemoediging en Groet

Lied: NLB 653: 1, 2 en 7 "U kennen, uit en tot U leven"   

Kyriëgebed    

Glorialied: NLB 413 : 1, 3 en 2 "Grote God wij loven U"  

Inleiding

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lied: NLB 319: 1, 5, 6, 7  "Alles wat er staat geschreven"

Schriftlezing: Joh 6: 30-40

Lied: NLB 91 a : 1 "Wie in de schaduw Gods mag wonen"

Overweging

Lied: NLB 316 "Het woord dat u ten leven riep"

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank gebed en voorbeden 

Collecte

Slotlied: (staande) NLB 687 "Wij leven van de wind"  

Wegzending en zegen     

Orgelspel De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevr. D. van Vliet en naar Fam. P. Krikke

Voedselbank
Voor september is als product van de maand gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt in de mand in de hal van de kerk.
De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!