De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 7 november 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

In deze dienst besteden we aandacht aan Dankdag

Voorganger: ds. Albert Roodenburg             Organist: Marc Woning


Orgelspel

Woord van welkom
Stil gebed
Aanvangslied (staande): Psalm 67: 1 en 3 “God zij ons gunstig en genadig” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 771: 1 en 3 “Ik weet van een stad die komen zal” (NLB) (Lied van de Maand)

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 973: 1, 2, 3 en 4 “Om voor elkaar te zijn uw oog en oor” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Spreuken 6: 1 - 11 (uit de NBV)

Zingen: Lied 992: 1, 2, 3 en 4 “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” (NLB)

Schriftlezing: Marcus 4: 26 - 34 (uit de NBV)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen (staande): Lied 340b “Ik geloof in God de Vader” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 981: 1, 4 en 5 “Zolang er mensen zijn op aarde” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen”

Orgelspel

 


Sing-In De Hofstad zondag 7 november 2021 aanvang 19:00 uur

Organist: Marc Woning

Welkom
Inleiding
'
Ik zal er zijn Sela

God is tegenwoordig NLB 906: 1, 4, 5, 6 ,7

O Heer die onze Vader zijt NLB 836

Gedicht: Voor jou

Wat een vreugde om te mogen

zingen van onze Heer

Van U wil zingen Johannes de Heer 912

Van U zijn alle dingen Johannes de Heer 394

Welk een vriend is onze Jezus Johannes de Heer 150

Vreugde, vreugde Johannes de Heer 287

Gedicht: Voor tijd en eeuwigheid

Onze toevlucht, ons fundament,

onze hoop en vertrouwen

Een Naam is onze hope Gezang 112: 1, 2, 4

Jezus alleen, ik bouw op Hem Opwekking 575

https://www.youtube.com/watch?v=h7isDyI98DQ

Een vaste burcht is onze God Opwekking 370

God is getrouw, Zijn plannen falen niet Johannes de Heer 513

Vooruitzicht

Ik zie een poort wijd open staan Johannes de Heer 140

Tien duizend redenen Opwekking 733

Genade, zo oneindig groot Opwekking 428

Slotlied

Abba Vader Opwekking 136

 


De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. N. Alberts en naar de fam. G. Schut

 

Laatste Corona versoepelingen weer teruggedraaid:
In de Kerkenraad van afgelopen woensdag 2 november is, nav. de nieuwe maatregelen, besloten de Corna laatste versoepelingen weer terug te draaien.
Concreet gaat het dan om:
- Bij klachten blijf thuis
- Met ingang van komende zondag wordt de mondkapjesplicht weer ingevoerd tijdens het verplaatsen binnen het kerkgebouw/in de kerkzaal.
- De stoelen in de kerkzaal worden weer op 1,5 meter tussenruimte geplaatst, zo gaan we weer terug naar 100 zitplaatsen.
- Kerkgangers mogen zelf een plaats zoeken in de kerkzaal
- Zingen mag maar ingetogen en per lied bij voorkeur slechts een of een paar coupletten
- De kerkgangers verlaten de kerk via de achteringangen
- De voorganger schudt geen handen bij het uitgaan van de dienst
- Koffie drinken na de dienst vervalt tot nader order

 

Vrijwilligersavond:
Beste Vrijwilligers,
Helaas, helaas, helaas, gaat de vrijwilligers avond NIET door
Wij zien het onder de nieuwe corona maatregelen niet zitten om er een gezellige avond van te maken. Als je vastgeplakt op je stoel moet blijven zitten en 1.50 m afstand moet houden. Juist deze avonden zijn er voor om met iedereen een praatje te kunnen maken.
Maar wat in het vat zit verzuurd niet dus jullie houden het gewoon tegoed en zo gauw het kan gaat het gebeuren!!!!!!!!!!

 

Sing-in:
De Sing In gaat zondag WEL door we hebben uit een groot aanbod van ingeleverde liederen een keuze gemaakt. Het beloofd een zeer gevarieerd en inspirerend uur te worden dus je bent van harte welkom.
Zondagavond om 19.00 u in De Hofstad