De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

– Opdracht van de Heer in de tempel --


Voorganger: diaken Theo van Driel Organist: Marc Wonig

Voorbereiding
Welkom en mededelingen - moment van stilte
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 48, vers 1 en 3 (NLB)
Stil gebed

'Onze hulp'
voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Lied van de maand 518 (NLB)

Gesproken Kyrië

Glorialied Lied 468 (kerstlied!) (NLB)

Dienst van het Woord
Groet:
voorg. De Heer zij met u
allen: ook met u zij de Heer
Gebed van de zondag

Schriftlezing: Maleachi 3, 1 – 7 (NBV)

Zingen: Psalm 48, vers 4 (NLB)

Schriftlezing: Lucas 2, 22 - 40 (NB V)

Zingen: Lied 159a (NLB)

Schriftuitleg

Lied 740, vers 1, 2 en 5 (NLB)

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)

Zegen – met gesproken "Amen"

Slotlied 704 (NLB)


De bloemen worden met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij:
Mevr. G. Korts en bij Gerwin Korts

Bericht van de kerkenraad
Wij zijn blij met de aanpassingen van de Corona-maatregelen en er kunnen vanaf zondag 30 januari a.s. weer fysiek diensten en kerkelijke activiteiten gehouden worden.
De bekende regels zullen worden gehanteerd:
- Voldoende afstand houden
- Tijdens verplaatsingen een mondkapje dragen
- Ingetogen zingen.
De Sing-in van 6 februari kan onder dezelfde voorwaarden doorgang vinden.
Voor kerkelijke activiteiten en vergaderingen is de eindtijd 22.00 uur.
Het voornemen is om in de morgendienst van 6 februari Simon Molenaar te bevestigen als ouderling-voorzitter.
Lilian van de Oetelaar, scriba

Voedselbank
In de maand januari kunt u meehelpen om de Voedselbank van houdbare melk te voorzien.
Melk is een basisproduct, vandaar dat de Voedselbank dit product elke week in het pakket wil meegeven.
Helpt u ook weer mee?
Alvast bedankt,
De Diaconie.