De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie Paaswake op Stille Zaterdag 16 april 2022 in om 21.30 uur in De Hofstad

Voorganger: Egbert Fokkema   Organist: Marc Woning    OvD.: Hetty Wolters    Zang: Ben van der Velden    Lectrix: Marri Brouwer. 

Kernthema: stilstaan bij het duister, wandelen door de schemer om dan het LICHT van de nieuwe Morgen te zien opgaan

We komen in stilte de schaars verlichte kerk binnen en gaan zitten. Kerkgangers krijgen bij binnenkomst een kaarsje mee.

Stilte

De voorganger leest: Psalm 33: 10-22 (NBV)

Ben van der Velden staat bij de ingang met de brandende Paaskaars.  
De diakenen staan al achter hem met het Heilig Avondmaalsstel en de antependia.
Ben loopt nu zingend ‘als alles duister is’ (Lied 598) de kerk in, de diakenen volgen hem. De kerkgangers gaan in een kring staan en steken hun kaarsje aan aan de Paaskaars terwijl Ben blijft zingen.’
In de kring stemmen we allemaal in met ‘als alles duister is..’
Zo ontstaat er zingenderwijs steeds meer licht en wordt de zang alsmaar krachtiger.
We zingen samen nog 3x ‘als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
De diakenen leggen nu het Avondmaalskleed over de tafel en zetten Avondmaalsstel op de tafel.
Het antependium wordt aan de kansel bevestigd. Zingen ELB 175: 2 ‘Stilte over alle landen’ (1 x orgel, 2e keer zingen). DE OPSTANDING WORDT GEVIERD IN VERHALEN EN LIEDEREN Schriftlezing: Genesis 1: 1-5 en 26-28 en Zingen: Lied 601: 1, 2 (NLB) Voorganger:
Here God, u hebt in den beginne gesproken en er was licht op deze aarde.
Maak ons in deze nacht kinderen van het licht en verdrijf de duisternis uit ons midden, door Jezus Christus onze Heer Zingen: Lied 162: 1 (NLB) Schriftlezing: Exodus 14: 13-22 (NBV) Zingen: Psalm 78: 1, 5 (NLB) VERNIEUWING VAN HET VERBOND (GOD wisselt opnieuw trouwringen met ons uit!) Inleidende woorden, dan lezen : Jesaja 55: 1-11 (NBV)
In de doop zijn wij met Christus begraven om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik u deze nacht uw doop te gedenken en het verbond van God met ons te beamen. We zingen: Lied 723 (NLB) Vraagstelling en belofte: Wilt u de HEER uw God dienen en naar Zijn stem alleen horen? Ja, dat wil ik Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen? Ja, dat wil ik Schaamt u zich dan niet Christus te belijden, want het Evangelie is een kracht Gods tot behoud van ieder die gelooft;
en antwoord in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen.
Als ik u vraag: Gelooft u in God de Vader, in Jezus Christus Zijn Zoon,
onze Verlosser en Zaligmaker en in de Heilige Geest die ons leven vernieuwt? Ja, ik geloof! Kijken en luisteren naar: ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ (via YouTube) Schriftlezing: Marcus 16: 1-8 (NBV), gevolgd door: IN ALLE VROEGTE In alle vroegte raakt God de aarde aan en zingt de groeve: nu is de dood herroepen, Christus is opgestaan.
O Gij bevrijder, legt Gij uw windsels af, de specerijen, de geur van dood en lijden, de zwaarte van het graf?
Verheug u, halleluja! De Heer is waarlijk opgestaan,met majesteit en jubel verrezen. Amen amen. Gij maakt als eerste een graf tot bruidsvertrek. Het licht is weerbaar, de dood niet onomkeerbaar: Christus is opgewekt. Met glans en glorie getooid met morgenlicht de Mens herboren,
nu gaan wij niet verloren, God heeft ons opgericht. Verheug u, halleluja!
De Heer is waarlijk opgestaan, met majesteit en jubel verrezen. Amen amen. Koraal bij Marcus 16 tekst: © Ria Borkent En we zingen: Lied 630: 1, 2, 4 (NLB) Gebed Slotlied (staande) 641: 1, 2 (NLB) Zegen. De organist speelt bij het uitgaan de melodie van ‘U zij de glorie’