De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Eredienst op zondag 1 mei 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg        Organist: Bert Riphagen


Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 33: 1 en 8 “Kom nu met zang en roer de snaren”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 910: 1 en 2 “Soms groet een licht van vreugde” (NLB) (lied van de maand mei)

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 119a (!) 1 en 4 “Uw woord omvat mijn leven” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Lucas 24: 35 - 48 (uit de NBV)

Zingen: Lied 644: 1, 2, 3, 4 en 5 “Terwijl wij Hem bewenen” (NLB)

Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 35 - 49 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 642: 1, 2, 3, 4 en 5 “Ik zeg het allen, dat Hij leeft” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 654: 1 en 6 “Zing nu de Heer, stem allen in” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Samenzang: Het Wilhelmus  1 en 6

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. G. Bronkhorst en naar mevr. L. Fransen

Voedselbank

In de maand mei willen we graag pakken rijst inzamelen voor de voedselbank. Namens de cliënten van de voedselbank hartelijk dank.

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in de Hofstad.

Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om een begin te maken met “open kerk” zijn op elke 1e zaterdag van de maand, te beginnen op 7 mei 2022.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!

Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.


Eindelijk kan het weer.

Het bestuur van Stichting Kringloop De Hofstad wil u en jullie allen uitnodigen voor de gezellige vrijwilligersavond op vrijdag 20 mei
Niet alleen de vrijwilligers van de kringloopwinkel, maar ook alle gemeenteleden die iets doen in de kerk!
Weet dat u allen welkom bent!

Waar: De Hofstad
Tijd: vanaf 17.30 uur
Opgeven: Voor 14 mei per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon naar Hindrik Blaauw: 06-51080121

Namens het bestuur:
Ben van de Velden

 


 

Liturgie voor de zangdienst op zondag 1 mei 2022 om 19.00 uur in “De Hofstad”

 

Medewerkenden: Voorganger: Dhr. Egbert Fokkema,  Koor: Christelijk Streekmannenkoor “Noord-West Veluwe” en  Mannenensemble uit Nijkerk  o.l.v. Martin Mans, Organist: Bert Riphagen, Trompettist : Reik Heusinkveld,  Koster:  Hilligje Stegeman
     
VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Psalm 150: 1 en 2 (NLB)

1. Loof God, loof Hem overal.             2. Hef, bazuin, uw gouden stem,  
Loof de Koning van ’t heelal               harp en fluit, verheerlijk Hem!    
om zijn wonderbare macht,               Citer, cimbel, tamboerijn,            
om de heerlijkheid en kracht              laat uw maat de maatslag zijn      
van zijn naam en eeuwig wezen.        van Gods ongemeten wezen,       
Loof de daden, groot en goed,           opdat zinge al wat leeft,               
die Hij triomferend doet.                    juiche al wat adem heeft               
Hem zij eer, Hij zij geprezen.             tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Koor: O WAT EEN DAG

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte voor op de dienst

Samenzang : Lied: Vrede voor jou hierheen gekomen 1, 2 en 3  (Melodie:  Komt nu met zang)

1. Vrede voor jou hierheen gekomen,    2. Niemand komt hier vrij van het kwade,      3. Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt
 zoekend met ons om mens te zijn.      niemand gaat hier straks weer vrijuit.            jij die de wereld verder draagt:
 Jij maar alleen, jij met je vrienden,        Niemand te veel, niemand te weinig,             Kom naar ons tot, leer ons te leven,  
 jij met je last, verborgen pijn.                niemand te groot, geen een te klein,            help ons te zien wat ieder vraagt,
 Vrede, genade, God om je heen,          dit wordt verbeeld in woord en gebaar           tijd om te leven, kans om te zijn:
 vergeving, nieuwe moed                       tot ooit en overal                                         een plek om nu en ooit
 voor jou en iedereen.                           wij leven met elkaar.                                   gezien, aanvaard te zijn.

Bemoediging en groet

Koor: HOOP

Gebed

Ensemble: EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP

Samenzang: Lied 124: 1 en 2 (Opwekking)    

1. Ik bouw op U, mijn Schild                        2. Gelovend ga ik,
en mijn Verlosser.                                       eigen zwakheid voelend.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.            En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Sterk in uw kracht,                                      Toch rijst in mij een lied
gerust in uw bescherming.                            van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.                  Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,                                      Toch rijst in mij
gerust in uw bescherming.                            een lied van overwinning.                       
Ik bouw op U en ga in uwe naam.                  Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Schriftlezing: Micha 4: 1 - 5 (NBV)

Samenzang:  ‘k Ben een koninklijk kind: 1, 2 en 3

1. .'k Ben een koninklijk kind,                     2. 'k Ben een koninklijk kind,                 
door de Vader bemind                                niet slechts dienstknecht of vrind.
en ik zal wonen in ’s konings paleis.           ‘k Ben gekocht met het bloed van mijn Heer    
In die stad nooit aanschouwd ,                    en dat bloed geeft mij recht,        
met straten van goud,                                meer te zijn dan een knecht,
glorievol als een schoon paradijs.                ‘k ben Gods kind, dat verblijdt mij zozeer.   Refrein:
           Refrein:
'k Ben een koninklijk kind,                         3. 'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind                                dat zijn vreugd’ daarin vindt,
en zijn oog rust zo teder op mij.                 God te loven met jub’lende stem.
Als de daag'raad straks gloort,                   Tot ik sta voor de poort,
de bazuin wordt gehoord,                           van het hemelse oord,
roept Hij mij om te staan aan zijn zij.          waar ik zal zijn voor eeuwig met hem.    Refrein:

Koor: WE ARE MARCHING  en  HOUD MIJ VAST      

Samenzang:  Lied 214: 1, 2 en 4 (Opwekking)

1. Ik wandel in het licht met Jezus,              2. Ik wandel in het licht met Jezus,
Het donk're dal ligt achter mij,                     Geen duist're wolk bedekt de zon,
En 'k weet mij in zijn trouw geborgen,          En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
Welk een liefdevolle vriend is Hij.                 Die de zonde in mij overwon.      Refrein:
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,                  4. Ik wandel in het licht met Jezus,
En 'k luister naar zijn dierb're stem,              O mocht ik zelf een lichtje zijn,
En niets kan m'ooit van Jezus scheiden,       Dat straalt te midden van de wereld,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.           Die gebukt gaat onder zorg en pijn.     Refrein:

Koor: YOU ‘ll NEVER WALK ALONE
   
Gebeden

Ensemble: THE DAYS OF ELIJAH

De collectes bij de uitgang zijn bestemd voor de diaconie en kerk en voor de voortzetting van de zangdiensten.
Orgelimprovisatie en aansluitend samenzang:  “Nederland en Oranje”

Koor: RUST en  I HAVE A DREAM

Samenzang: Lied: 277   Machtig God  2X (Opwekking)

1. Machtig God, sterke Rots,    2. Lam van God, hoogste Heer,      Refrein: Prijst de Vader,
U alleen bent waardig.              heilig en rechtvaardig,                                Prijst de Zoon.
Aard' en hemel prijzen U,          stralend Licht, Morgenster,                         Prijst de Geest, die in ons woont.
glorie voor uw naam.                 niemand is als U.                                      Prijst de Koning der heerlijkheid.
                                                                                                              Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: VADERLANDSE LIEDEREN en Samenzang: Het Wilhelmus  1 en 6 (op scherm)


De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 5 juni 2022.
Met medewerking van: Gospelkoor Say Yes  Zwartebroek,  o.l.v. Wilma Bouwman.