De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 

 

Voorganger: diaken Theo van Driel      Organist: Bert Riphagen

 

Voorbereiding

Welkom en mededelingen - moment van stilte

Gemeente gaat staan

Intochtslied: Psalm 47 (NLB)

Stil gebed

'Onze hulp':      voorg: Onze hulp is in de naam van De Heer

                        allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Lied van de maand 910,vers 1 en 2 (NLB)

Gesproken Kyrië

Glorialied: Lied 304 (NLB)

 

Dienst van het Woord

Groet:  voorg: De Heer zij met u

            allen: ook met u zij De Heer

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Handelingen 1, 1 - 11

Zingen: Lied 229, vers 1 t/m 4 (Liedboek voor de Kerken)

Schriftlezing: Marcus 16, 19-20

Zingen: Lied 229, vers 5 (Liedboek voor de Kerken)

Schriftuitleg

Zingen: Lied 664 (NLB)

Afsluiting

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)

Slotlied: Lied 663 (NLB)

Zegen – met gesproken Amen