De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de zangdienst op zondag 4 september 2022 om 19.00 uur in “De Hofstad”

Voorganger: Ds. Alexander Noordijk.
Koor: Interkerkelijk koor “To You” o.l.v. Henk van der Maten.
Organist: Bert Riphagen.

Thema dienst: Wondermooi zoals je mij gemaakt hebt

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied: 224: 1 en 2 (Opwekking)

1. Komt, laat ons zingen al te zaam:
God is goed.
Hemel en aarde, prijst zijn naam:
God is goed.
Laat ieder naad'ren tot zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieën rein en schoon:
God is goed!      Refrein:

2. O, zegt het voort aan 't verste strand:
God is goed.
Voor elk is plaats in 't vaderland:
God is goed.
Van zonde maakt ons Christus vrij.
Licht in de duist're nacht bracht Hij.
Als zijn verlosten juichen wij:
God is goed!      Refrein:

Refrein:
God is goed, God is goed,
in melodieën rein en schoon:
God is goed!

Koor: THE MAJESTY

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Samenzang : Psalm 84: 1 en 4

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Bemoediging en groet

Koor: UW HUIS IS MIJ LIEF

Gebed

Koor + Samenzang: EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP Vers 4 (Allen) op scherm

Samenzang: Lied: 488: 1 en 2 + Refr. (Opwekking)

1. Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.     Refrein:

2. Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.     Refrein:

Refrein:
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Schriftlezing: Psalm 139: 1 - 14 (NBV)

Samenzang + Koor: PEACE LIKE A RIVER (KOOR) EN VREDE VAN BOVEN (ALLEN)

Vrede van boven, vreugde voor eeuwig
de Geest van Uw liefde
vervult ons deze dag
Stromen van zegen bron van levend water.
Kom Geest van boven,
En verwarm ons hart

Koor: HEER LEER ONS HART UW LIED

Samenzang: Gezang 429: 1, 2 en 3 (LvdK)

1. Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindlijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Koor: ZOALS EEN HERDER IS DE HEER

Gebeden

Koor + Samenzang: WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD Vers 1 (KOOR) en vers 2 en 3 (ALLEN)

2. Wees stil want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.

Collecte bij de uitgang bestemd voor Diaconie, Kerk en Zangdienst

Improvisatie: “My Way” en “Zoals ik ben” aansluitend samenzang

Koor: CHRIST, BE OUR LIGHT

Samenzang: Lied 411: Refr 1, vers 1, Refr 1, vers 2, Refr 2 (Evangelische Liedbundel)

Refrein: 1:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

1. Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn Troon gaan staan,
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein 1:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

2. Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Refrein 2:
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: WHERE NO ONE STAND ALONE


De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 2 oktober 2022.
- Koor : Interkerkelijk Mannenkoor “Euterpe” uit Voorthuizen, o.l.v. Gerwin van der Plaats
- Voorganger : Ds. Albert Roodenburg, Organist: Bert Riphagen.