De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst op zondag 4 december 2022 om 19.00 uur in “De Hofstad”


Voorganger: Ds. Sjoerd Muller
Organist: Jorrit Woudt
Koor: Christelijk Mannenkoor Assen o.l.v. Bert Duijst
Koster: Jan Beeuwkes

Thema dienst: "Mag het licht uit?"

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Gezang: 118: 1 en 2 (LvdK)

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Koor: DE HEMELEN ROEMEN

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Samenzang : Psalm 447: 1, 2 en 3 (NLB)

1. Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.

2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

3. En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

Bemoediging en groet

Koor: ZOEKEND NAAR LICHT

Gebed

Koor: ER IS HOOP

Samenzang: Lied: 473: 1, 2 en 3 (NLB)

1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Schriftlezing: Jesaja 11: 1 - 10 (BiGT)

Samenzang: Lied 726: 1 en 5 (NLB)

1. Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

5. Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

Koor: ONCE IN ROYAL DAVID’S CITY

Samenzang: Lied 116: 1, 2 en 6 (Evangelische Liedbundel)

1. Glorie zij aan Jezus,
die in lijden groot
voor verloren zondaars
harte bloed vergoot.

2. Aller eeuwen eeuwen
zij ’t gehein beschouwd
van dat heilig lijden,
dat de mens behoudt.

6. Glorie zij aan Jezus,
die in heerlijkheid
ons verloste zondaars,
teder binnenleidt.
Amen.

Koor: FOR UNTO US A CHILD IS BORN

Gebeden

Koor: a) IN HIS LOVE EN b) DANK SEI DIR HERR

Collecte bij de uitgang bestemd voor Diaconie, Kerk en Zangdienst

Improvisatie: aansluitend samenzang "Daar is uit ’s werelds duistre wolken" Gezang: 26: 1, 3 en 4 (LvdK)

Koor + Samenzang: EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP Samenzang: Refrein, Vers 4 en Refrein

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop,
dat heeft U aan ons beloofd.
U alleen, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

4. U bent God de aller hoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop,
dat heeft U aan ons beloofd.
U alleen, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

Samenzang + Koor: Lied 602. (Opwekking) Koor: vers 1 en 2 Samenzang vers 3

3. Heilige Geest, de Heilige Geest,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: ALS ‘T BAZUINGESCHAL DES HEREN

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 5 februari 2023
- Koor : Christelijk Mannenkoor “Looft den Heere” uit Vaassen, o.l.v. Freddy Veldkamp
- Voorganger : Dhr. Egbert Fokkema
- Organist : Wilco Veldkamp