De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Kerkenraad

De kerkenraad wil u graag beter betrekken bij en informeren over die zaken, waar de kerkenraad druk mee is. De kerkenraad dient immers de wensen van de gemeente uit te voeren en stelt zich daarbij dienstbaar op.
Uw opmerkingen en wensen m.b.t. alle (te behandelen) onderwerpen zijn zeer welkom. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Na de feestdagen zit de vergadering van januari er alweer op. Naast alle praktische zaken, die natuurlijk doorgang moeten vinden, hebben we de volgende zaken besproken:
 
1. N.a.v de belangrijkste aanbeveling van de enquete (definieer een duidelijke identiteit) heeft in december een workshop plaatsgevonden en hebben we in deze vergadering een concepttekst voor onze kernwaarden/identiteit besproken. U zult begrijpen, dat dat een zorgvuldig proces is. Daarom gaan we dit in februari nogmaals doen.
Uiteindelijk wordt het resultaat voorgelegd aan de gemeente.

2. Vanuit de overige aanbevelingen heeft de kerkenraad er twee gekozen om mee aan de slag te gaan. Dat zijn de aanbevelingen rond jeugd en jonge ouders en die rond de eredienst.
Voor beide speerpunten is een werkgroep benoemd.
Daarnaast hebben we ook nagedacht over de vraag hoe we er nu voor moeten zorgen, dat we in staat zijn om met de beperkte menskracht toch iets te doen.
Ook daarvoor hebben we een werkgroep benoemd, die zich bezig gaat houden met de randvoorwaarden om veranderingen door te kunnen voeren.
Denkt u hierbij tevens aan activiteiten, waar we mee moeten stoppen, omdat sommigen onder de grote hoeveelheid vrijwilligers (en wat zijn we dankbaar voor zo’n grote groep) teveel werk op hun bordje hebben liggen.
De drie werkgroepen gaan van start met het maken van een plan(netje) om hun doel te bereiken. Daarna echt aan de slag!

3. Natuurlijk zijn we ook bezig met het invullen van de 0,7 fte vacature voor kerkelijk werker.
We hebben gediscussieerd waar het zwaartepunt van de activiteiten van deze werker moet liggen. De volgende stappen zijn het maken van een taakbeschrijving en advertentietekst en het formeren van een selectiecommissie.
Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Laat het ons weten.
Dit zijn de belangrijkste dingen, waar we mee bezig zijn. Zoals gezegd, reacties van harte welkom.
 
De voorzitters van de kerkenraad,
Thea Schäfer en Durk Boelens
Opening en deelronde voorzitter; aanvangsgebed en geloofsgesprek n.a.v. Matteus 6 : 19-34
 
Notulen en actiepunten vergadering 4 en 10 oktober:
- Goedgekeurd.
 
Rapportages:
a) AK gesprek: goed gesprek, akkoord voor benoeming kerkelijk werker; dus kunnen aan de slag met uitzoeken van plan van aanpak, na goedkeuring op gemeenteavond.
b) Wijkkas: Sriba op agenda plaatsen van dec. vergadering.
c) Wijkraad Kerkrentmeesters: geen vragen, aanvulling: we mogen 70% van tijd van koster invullen (tijdelijk ivm ziekte) dit gaat de Zaalbeheerder vervullen.
   Oproep op Gemeenteavond om vrijwilligers die willen helpen met ondersteuning bij verhuur( gastheer/vrouw).
d) TG diaconie: geen vragen
e) TG Pastoraat: geen vragen
 
Vraag Mudanthe bij mogelijk vertrek uit de Finse School:
Staan er positief tegenover het verzoek, maar nemen pas een besluit nadat alles onderzocht is wat de vraag van Mudanthe exact inhoud i.r.t. de mogelijkheden van de Hofstad, om een gedegen afweging te kunnen maken.
De voorzitter en een kerkrentmeester gaan dit onderzoeken.
 
Korte agendapunten:
a) Ouderenpastoraat: gesprekken geweest met de vrijwilligers over niet verder gaan van kerkdiensten in Avondzon en St Marie. Donderdag 16 november om 15.00 u in Hofstad gaan we in gesprek met vrijwilligers van St Marie.
b) Kinderresto: we gaan onderzoeken of dit gaan overnemen en nemen mee de vraag wat er gaat gebeuren met “de Sleutel” nu Mudanthe daar weggaat??( is Diaconie bij betrokken).
c) Evaluatie Kerkplein 7: scriba mailt enquête rond, graag serieus invullen/opmerkingen maken dit i.v.m. bestaansrecht van Kerkplein7.
d) Gemeenteavond: de agenda wordt besproken, hoofdpunten zijn;
- Mensen nodig voor:catechese, gastvrouw/heer voor verhuur, ouderenpastoraat.
- Vacature Gerdina en meer-jaren begroting: Durk.
- Enquête : inleiding, dank werkgroep, veranderingen gaan plaatsvinden bv. Verjaardagskaart, “overdestreepdienst”.
Avond wordt live uitgezonden via Kerk-TV, gemeenteleden kunnen online vragen stellen.
e) Icoon Moldavie-reis Jeugd: Dit krijgt een plek in de kerk, i.o.m Kerkrentmeesters en cie. Kunst in de Kerk wordt naar de juiste plek gekeken.
 
Bevindingen na vertrek Gerdina Loeve:
Werkdruk predikant is hoog, we spreken over de mogelijkheden hoe dit te verlagen en in goede banen te leiden. Pastorale verzoeken lopen via het pastorale team. Periode als voorzitter van de werkgemeenschap stopt dit jaar,
Kerkenraad gaat akkoord met extra vrije zondagen.
 
Afsluiting met gezamenlijk bidden van “Onze Vader”
Opening
De scriba gaat voor in gebed en daarna voeren we het Geloofsgesprek.
 
Notulen 6 september 2017
- punt 11: Aandacht besteden aan opheffing cantorij in dienst 25 december 2017, op de agenda van november.
 
Acties en besluiten
- Stuk regels en gebruik gebouw verhuur; wordt doorgestuurt aan allen en scriba.
- Alle kerkenraadsleden voor de dienst van 8-10 verzamelen in de Consistorie.
 
Rapportages: 
Taakgroep communicatie:
    KerkTV is per september live gegaan, de laatste diensten zijn al z'n 100 keer bekeken (live en achteraf), we krijgen enthousiaste reactie uit de gemeente en daar buiten. Meer info in De Hofstedeling en de website.
    Verjaardagskaart, de coördinatie is overgenomen, echter voor 1 jaar. Komend jaar benaderen we de gemeente of zij de verjaardagskaart op prijs stellen en of daarvoor de open staande vacatures voor bezorgers kunnen worden ingevuld (mn. Staatsliedenbuurt). Lukt dat niet dan zien we geen andere mogelijkheid om te stoppen, jammer weer een contactmoment met de gemeente minder!
    Kerkrentmeesters, de werkdruk is erg hoog en hebben dringend behoefte aan versterking nu ook onze secretaris ons gaat verlaten.
 
Deelronde​​​​​​​​​
    Kinderrest is erg leuk, zo'n 14 kinderen koken olv een enthousiaste dame. Misschien eenieder om dit als Hofstad voort te zetten, op agenda nov.
    Scriba: gesprek met predikanten over hoe verder na vertrek Gerdina.
    Exit gesprek met Gerdina is gevoerd. Verslagen worden met Kerkenraad gedeeld.
    Wouter stopt met Handje hulp.
    Mail over acties voor Serious Request, publiceren.
   
Commissie Toekomstperspectief
Mondelinge toelichting door de voorzitter over Commissie Financiën over de financiële kaders rond inkomsten en uitgaven over de komende 5 jaar.
Bespreken op extra Kerkenraad op di 10 okt. Om 19.30 uur in De Hofstad incl. de agendapunten 7 t/m 12.
Resultaten presenteren op de gemeente avond op 15 november 2017.
 
Afsluiting met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.​​​​
 
 
Uit de Kerkenraad van 6 september 2017
 
Opening:
Onze waarnemend voorzitter opent met gebed de vergadering en aansluitend voeren we het Geloofsgesprek n.a.v. het artikel uit Trouw over: “Lege stoel voor duurzame toekomst”
 
Afscheid ds. Gerdina Loeve:
- Afscheidsdienst 8 oktober 10.00 u- Henk en Marjanne gaan de voorbereiding verzorgen.
- vrijdag 6 oktober is er afscheid van gemeenteleden d.m.v feestelijke borrel.
- Afscheid collega’s gebeurt in Werkgemeenschap 16 september
- Intrede is 22 oktober 14.30 uur in Bleiswijk
 
Notulen Kerkenraad 7 juni 2017:
punt 4: Wat gaan we doen met Pastoraat St Marie/Avondzon? M.b.t. de presentatie van de financiën en stip aan de horizon wachten we nog even met een besluit.
punt 11: Aandacht besteden aan opheffing cantorij in dienst 25 december 2017, op agenda november.
Actielijst:
56: Nieuwe coördinator Verjaardagsgroet voor 1 jaar, dan kijken of er nog genoeg bemensing is om te bezorgen en anders stoppen we ermee.
65: Hindrik, Janneke en Wim treden af. Marja wordt diaconaal medewerker, Gert wordt herbevestigd en Alice Logtenberg wordt Jeugddiaken, ook vragen of Thea Schafer ( voorzitter: duobaan met Durk)
    Wordt bevestigd.
 
Deelronde:
Thea gaat samen met Durk de taak als voorzitter doen (Duo-baan)
Mondelinge toelichting door Durk over Commissie Financiën t.av. vervanging Gerdina:
Dit jaar afronding comm. Toekomstverkenning. Volgende vergadering resultaten financiele ruimte, (voorstel op basis van meerjarenraming) afronding enquête samen een meerjarenplan maken (stip aan de horizon)
Woensdag 15 november Gemeenteavond – plannen presenteren
 
Kinderresto i.s.m. Mudanthe:
1e ronde van kinderresto een succes, zijn bij Mudanthe begonnen en gaan vanaf 4 oktober aan de slag in De Hofstad. Woensdag middag van 14.00-17.00 uur.
12 september kijken hoe en waar, Henk en Ruud Kelderman zijn hierbij.
Vrijwilligers vragen aan de gemeente , Henk en Inge stellen zich ook beschikbaar
Henk was nog door Mudanthe benaderd over project (Kerk en Wereld) Informatie wordt doorgestuurd als Henk het heeft ontvangen door scriba
 
Rapportages:
- TG Pastoraat: Hoe nu verder met vacatures?
- Gastpredikant benaderen, Margreet meldt dit bij TG VEG. Zorg om bemensing OvD nu er weer mensen aftreden.
- Overdracht Wijkadministratie (Henk en Sientje)
- Moment van afscheid op 29 oktober bij afscheid/bevestiging ambtsdragers (bv Lied)
- Cursus leiden uitvaartdiensten door gemeenteleden. Heel belangrijk ter ondersteuning predikant, vragen aan gemeenteleden in afkondiging- en persoonlijke benadering.
- Wie verhalen/stukjes heeft over/voor serieus request voor perspectief kan dit melden bij Ditta Slot
 
Startzondag:
Op 10 september en start Vredesweek(in de Hofstad) 16 september. Komt allen, ook zaterdagavond op de borrel
Scriba:
Woord van dank van de scriba aan Henk voor het waarnemen van de taak als voorzitter.
 
Rondvraag:
12 september informatieavond over de Israëlreis in het voorjaar 2018
 
Afsluiting met gezamenlijk bidden “Onze Vader”
Opening
De (wnd) voorzitter opent de vergadering en we voeren het geloofsgesprek uit 40-dagentijd kalender van vandaag: "Liefde die volhoudt"
 
Deelronde
De Duitse jongeren kunnen terecht in de Grote Kerk.
In de Classis wordt gewerkt aan de nieuwe kerkorde.
 
Notulen vergadering 1 maart
31 mei is op een woensdag dit moet zijn 28 mei voor aandacht inde dienst.
0-toezeggers die al jaren geen bijdrage doen krijgen een brief of ze toe willen zeggen of lid willen blijven.
 
Actielijst
Punt 2) Ontvangst van Kerkradio mbv. het DAB+ signaal is nog wel problematisch, hogere mast dan nu nodig.
Koffie schenkers; het huidige rooster wordt aangevuld met de extra dagen (1e en 3e zondag) zetters en schenkers.
Kom in mijn tuin op 2e en 4e zondag. Wanneer is eetproject, dan geen koffiedrinken?
 
Definitief besluit Kerk-TV .
Predikanten: zag er goed uit maar de beelden bij bidden hoeft niet. Wanneer worden de beelden uitgezonden. Hoe zit het met de rechten, teksten en liederen, etc.
De FM-zender blijft voorlopig beschikbaar. Zorgvuldigheid is van groot belang, protocol is van belang en ook evaluatie.
De kerkenraad gaat akkoord met start van Kerk-TV.
Resultaten besproken in de TGC, komende maanden test opnames en –uitzendingen welke voor de TGC en de Kerkenraad te zien zijn. Start in september. Procedures en afspraken (koren, gastpredikanten, etc.) opstellen.
Startzondag op 10 september, eetproject 2e zondag.
Moldavië groep presenteert de inhoudelijke ervaringen van de reis.
Thema is "Een open huis" aanmelden nieuwsbrief, zie website PKN.
Wie organiseert de Startzondag? Er worden namen genoemd, de scriba zal hen vragen.
 
Rapportages: Taakgroepen Jeugd, Jeugdkerk, Communicatie, Pastoraat en Diaconie. 
Taakgroep communicatie:
- Paasnummer De Hofstedeling in kleur en voor € 400,= door internetdrukker gedrukt. Plaatsen in de nieuwsbrief en tevens vermelden dat de kosten niet hoger zijn, actie TGC.
- Verjaardagsgroet 2017: - Coördinator stopt, zoeken naar een coördinator, taakomschrijving maken incl. tijdsbeslag en plaatsen in de Nieuwsbrief en Zondagsbrief.
- Nieuwe foto verjaardagskaart seizoen 2017-2018 (jaarthema nog niet bekend)
Pastoraat: Nieuwe woningen, Arnhemseweg, uitnodigen voor Pinksteren, er zijn nog 300 doosjes met Pepermunt. Actie brief wordt gemaakt.
Diaconie: Als inbreng voor de vergadering: Voorstel om de gemeente te laten delen in onze nood: Voortgang Toekomst commissie stagneert, het plan rondom speerpunt jeugd komt in de knel, omdat er mensen op cruciale punten door ziekte uitvallen.
 - Afspraken over collecte tijdens de Hemelvaartdienst met de Molukse kerk. Diakonie neemt contact op met de voorzitter van de Molukse kerk.
 - Keuzes maken waarin we (predikanten en kerkenraad) de beschikbare tijd aan besteden.
 - Vanuit een gift van een gemeentelid krijgen een aantal gezinnen (200) een gratie kaartje voor kinderboerderij Malkenschoten.
    nav brief jeugd ze uitnodigen om eea toe te lichten in de kerkenraad of afvaardiging, keuze aan de Jeugdkerk.
 
Vrijwilligersavond 19 mei
Er zijn aantal mensen mee bezig, binnenkort hebben ze hierover een overleg.
 
Kinderresto 2017, mondelinge toelichting scriba.
Bureau rest, actie dmv kookproject voor kinderen 8-12 jaar (5,6,7 basisschool, ouders en kinderen uit Zuid) te leren samenwerken tgv zelfbeeld. Prof. Kookprogramma (landelijk) met kok in 3 middagen. Nodig is een keuken en ruimte om te eten. Start medio april, lijkt niet haalbaar! Voordelen: meer bekendheid voor de Hofstad. Keuken of Jeugdzaal, gebruik kookspullen en servies iom Lilian. Wat zijn de personele randvoorwaarden. Het draait al een paar andere wijken (Orden en Zevenhuizen).
Hoe is het vervolg, 1e jaar met bureau en daarna op eigen benen.
 
Afsluiting met het gezamenlijk gebeden "Onze Vader"
Opening
De scriba opent de vergadering, na het openingsgebed voeren we het over het vasten in de 40-dagen tijd, Matt. 6:6-17
 
Deelronde
Gezinsprogramma op 21 mei (na de kerkdienst) organiseren, kinderen worden bezig gehouden en met ouders wordt een programma over hoe zij kerkzijn beleven.
 
De notulen van 1 februari 2017
Geen inhoudelijke opmerkingen.
 
Actielijst
Een aantal acties zijn afgerond en anderen komen in deze vergadering aan de orde.
 
Presentatie proefuitzending Kerk-TV
In de kerkzaal wordt een compilatie van opnames uit 3 diensten getoond.
In de aansluitende discussie zijn de reacties positief; het meeleven van gemeenteleden thuis is erg belangrijk; gastpredikanten vooraf informeren; kosten zijn helder; uitbreiding mediateam nodig. Op de gemeenteavond wordt een verkorte versie getoond. Besluitvorming in de volgende kerkenraadsvergadering.
 
Commissie toekomstperspectief
Van de verschillende werkgroepen worden de rapportages besproken. Dit wordt ook een agendapunt op de gemeenteavond van 22 maart 2017.
 
Rapportages Taakgroepen
Taakgroep Communicatie:
- FM frequentie kerkradio gaan voorlopig niet verdwijnen, de verwachting is dat de Kerkradio ook digitaal (DAB+) uitgezonden gaat worden.
Vieren en gemeente:
- De Molukse gemeente sluit graag aan bij de dienst van Pasen (1e paasdag) en hemelvaart en ook als ambtsdragers mee doen. Wel melden dit op de gemeenteavond en in de media. Verzoek naar de Molukse gemeente om een stukje in De Hofstedeling te schrijven.
Wijkraad van Kerkrentmeesters:
- Nieuwe koster: Na akkoord College van Kerkrentmeesters is er een overleg met de kerkrentmeesters van De 3Ranken en De Hofstad geweest, positief maar lastig qua invulling van dagen. Kennismaking met de koster en koster en medewerkers van De Hofstad staat gepland. Ook zal de nieuwe koster op de gemeenteavond aanwezig zijn voor nadere kennismaking met de gemeente.
 
Aandachts-/actiepunten
- Organisatie Startzondag, wie organiseert dit? Er komt een idee uit de vergadering, zij worden benadert, lukt het niet dan inbrengen op de gemeenteavond.
- Vrijwilligers avond op 19 mei 2017.
- Kunst in de kerk: kerkenraad gaat akkoord met nieuwe schilderijen van Marjolein Zeilstra (over de gewelven van de Domkerk) als proef in de kerkzaal.
- Kerkbalans: stand is € 161.000,=, 0-toezeggers krijgen een brief tot uitschrijving, toezeggers waarvan we nog geen reactie hebben gekregen worden benadert.
                                                
De kerkenraad wordt afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.
Opening
De scriba opent de vergadering, na het openingsgebed voeren het geloofsgesprek n.a.v. Mat. 5: 13-16.​​
 
De notulen van 4 januari 2017​​​​​​
Geen inhoudelijke opmerkingen;
 
Actieslijst
Een aantal acties kunnen van de actielijst en er wordt één actiepunt toegevoegd.
Publiceren:
- rekeningnummer wijkkas op colofon van de website.
- Gemeente woensdagavond 22 maart. Agendapunt wekelijks koffiedrinken waar extra vrijwilligers nodig zijn?
- Interne vacature plaatsen in de Nieuwsbrief voor acquisitie medewerker.
- Vrijwilligersavond op 19 mei
- Opnames Kerk-TV op zondag 12 en 26 feb, publiceren in Zondagsbrief en nieuwsbrief
 
Rapportages Taakgroepen
Cie. Toekomstverkenning: verwerking enquete, blij met ruim 100 reacties publiceren.
Taakgroep Communicatie:
- Evelien van der Velden wordt de nieuwe coördinator van de Taakgroep, Ad Heij blijft de Taakgroep vertegenwoordigen in de Kerkenraad.
- Proefopnames kerk-TV vinden na overleg met predikanten plaats op 12 en 26 feb.
- Op de kerkenraad van 1 maart willen we de gemonteerde uitzending tonen.
- Vraag over het rekeningnummer van dé Wijkkas: stond op de website en zal ook in De Hofstedeling en Nieuwsbrief geplaatst worden.
- Privacy reglement komt in de volgende kerkenraad.
 
Deelronde​​​​
Vanuit de AK:
- perspectief wordt vervraaid en digitaal aangeboden.
- aanstelling Ad van Wijlhuizen als missionair werker naast Cora Krispijn.
- aanstellingstijd medewerkers niet meer voor onbepaalde tijd (4 jaar voor Predikanten wordt nog nader bekeken)
- werkgroep gevormd voor organiseren bezinnings-dag: “waar staan we en wat nu?” 
Vanuit Classis:
- in 2018 : herstructurering; vereenvoudigen ook van kerkorde; groter gebeid maar minder vergaderingen.
 
Koster/beheerder
Er is een overleg geweest waarin zijn de kerkrentmeesters geïnformeerd over de in- en outs van de verhuur werkzaamheden.
Er is nu een goed beeld over de gehanteerde regels en randvoorwaarden voor de verhuur. De volgende actie is om zo veel mogelijk zaken vast te leggen en de verhuur druk van de zalen en inzet personeel/vrijwilligers duidelijke te krijgen. Doel is om de kerkenraad in de volgende vergadering te informeren en zo mogelijk met een voorstel te komen over de verdere invulling van de verhuur en personele inzet.
 
Verzoek W.H.O.E.
De kerkenraad gaat akkoord met het verzoek voor een dankdienst 10 december 2017 ​vanwege het 25-jarig bestaan wordt goedgekeurd.
 
Diverse gesprekspunten
- wekelijks koffiedrinken: wordt meegenomen en gevraagd op de gemeenteavond van 22 maart.
- aandacht voor de actiepunten die niet aan een Taakgroep behoren, Jaarplanning maken? Scriba gaat dit bijhouden.
- Startzondag komt op de agenda van 1 maart 2017
 
Mudanthe
- Koken in De Hofstad, overleg met Eetproject over gebruik spullen.
- Hoeveel vrijwilligers moet De Hofstad leveren? Misschien Zuid-breed insteken en Samuel- en Taberbakelkerk vragen om mee te doen!
 
De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en we voeren het geloofsgesprek n.a.v. 1 Kron. 29: 1 t/m 9
 
De notulen van 7 december 2016
Geen inhoudelijke opmerkingen; de datum van teambuilding moet zijn woensdag 18 januari 2017
Een 8-tal acties van de actielijst zijn uitgevoerd en 4 acties blijven staan.
 
Rapportages Taakgroepen en Cie. Toekomstperspectief
TG Diaconie: Pastorale hulpvraag doorgeven aan Pastoraal team.
TG Pastoraat: geen opmerkingen/vragen.
TG Communicatie: vragen over:
- het vervallen van frequentie kerkradio- is de aanleiding voor het plan van Kerk-TV.
- zorg om hoge kosten De Hofstedeling, word meegenomen naar TG com.
TG Jeugd: leiding catechese en jeugdkerk heeft er geen behoefte aan om samen te komen.
Cie.Toekomstperspectief:
- Reactie dat er wel iets wordt georganiseerd voor 20-gers (nog  2 activiteiten in de planning).
- Hebben alle kerkenraadsleden al het vragenformulier ingevuld ? Zo niet, dan graag alsnog doen!
 
Deelronde en info stand van zaken jeugdzaal
Deelronde:
- Oliebollenaktie Moldavie heeft 1400 euro opgebracht.
- Albert Roodenburg zijn vader is plotseling overleden; scriba stuurt een kaart namens kerkenraad.
- Stoelpoot doppen bestelt door kerkrentmeesters, binnenkort worden ze vervangen.
Info stand van zaken jeugdzaal:
De verbouw van de jeugdzaal is nog niet gestart, voor de betrokkenen erg velend. Duurt nu al bijna 2 jaar. De gebruikers van de zaal (Hofkids, KND, Jeugdkerk, Catechese) zitten nog niet op één lijn over indeling. De voorzitter gaat deze groepen bij elkaar brengen om een oplossing te vinden.
 
Vacature koster/beheerder
De kerkrentmeesters geven uitleg over de laatste stand van zake en er wordt gediscussieerd over een mogelijk voorstel. Het voorstel krijgt instemming van de vergadering en zal ter goedkeuring aan het College van Kerkrentmeesters worden voorgelegd.
Tevens is afgesproken dat de regels en randvoorwaarden voor verhuur van de zalen dienen vastgelegd te worden. Kerkrentmeesters maken een opzet, die op eerstvolgende Kerkenraad behandeld kan worden.
 
Besturing van De Hofstad
- De voorzitter gaat namens de kerkenraad op bezoek bij de Taakgroepen. Alle taakgroepen geven hiervoor hun vergader data door. Tegelijkertijd wordt gezocht naar de kaders, taakomschrijvingen, beleidsplan. De Taakgroepen worden gevraagd om een jaarplan en een begroting te maken met als basis de zaken uit het beleidsplan en cie Toekomstverkenning.
- Met de jeugd en hun ouders wordt contact opgenomen met Kerkplein 7 om te komen tot een actieplan.
- Datum gemeenteavond 22 maart 2017.  TG com. zorgt voor publicaties.
 
Kerk en Privacy ( zie stuk TG communicatie)
Het voorbeeld van de kerkgemeente van Zeist wordt eenvoudiger bevonden en er komt ook een passage over foto’s in voor. Op- en aanmerkingen z.s.m. per mail naar TG com.
TG com. komt met een nieuw voorstel ter besluitvorming op de Kerkenraad van 1 feb.
 
Evaluatie van de vergadering
Voorstel om op laatste vergadering voor de zomervakantie te evalueren wordt als besluit aangenomen.
 
De vergadering wordt afgesloten met gebed.

Subcategorieën