De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Kerkenraad

Hierbij het nieuwe jaarplan 2021 en het beleidsplan 2021-2025
Deze zijn voorzien van de nieuwe cijfers: beleidsplan en jaarplan

Hierbij een terugkoppeling van de kerkenraadsvergadering van februari 2020. Het was een vergadering met een overvolle agenda. Vandaar ook een langer verslag dan anders.

Bij de start van deze vergadering werden we, zowel door het geloofsgesprek als de deelronde, bemoedigd om te waarderen wat er is en niet alleen stil te staan bij wat er niet is. Een goed begin van de vergadering.

Proef met de nieuwe opstelling in de kerkzaal
Na het bespreken van de notulen, actiepunten en de rapportages vanuit de verschillende taakgroepen, hebben we stilgestaan bij de proef met de nieuwe opstelling in de kerkzaal. Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief heeft een flink aantal gemeenteleden (85) de enquête meteen ingevuld. Later in de week zijn nog een aantal enquêteformulieren retour gekomen. Uit deze enquête bleek dat de meningen over de nieuwe opstelling zeer verdeeld zijn. Op basis daarvan is besloten de proef te verlengen. Naast de resultaten van de enquête heeft de kerkenraad ook een aantal brieven ontvangen met kritische opmerkingen over de (gevolgen van deze) nieuwe opstelling en de communicatie hierover richting de gemeente. De inhoud van deze brieven zal uitgebreid worden betrokken bij de door de kerkenraad beoogde grondige en zorgvuldige evaluatie van de proef met de zaalindeling. Na de verlenging van de proef zal er opnieuw worden geëvalueerd en zal de gemeente uitgebreid in de gelegenheid worden gesteld om zijn / haar mening te geven. In de tussentijd zullen we teruggaan naar de oude opstelling. De kerkenraad zal op basis van het zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen uiteindelijk een besluit nemen. We realiseren ons terdege dat, welke keuze we ook gaan maken, er mensen teleurgesteld zullen zijn. We hopen dat we hierover met elkaar in gesprek kunnen blijven met respect voor elkaars mening, beleving etc.

Aftredende ambtsdragers
Dit jaar zullen we opnieuw afscheid gaan nemen van ambtsdragers die jarenlang enorm veel tijd en inzet in het kerkenwerk hebben gestopt waarvoor we hen veel dank verschuldigd zijn. Ook zullen er ambtsdragers worden herbevestigd (fijn!), waarvan een aantal voor een periode van 1 of 2 jaar. We zijn erg blij dat er een nieuwe kerkrentmeester is gevonden. Het werven van vrijwilligers is over de hele linie een terugkerend aandachtspunt. Als u ervoor openstaat om een taak, al dan niet als ambtsdrager, op u te nemen, laat het dan vooral weten. We komen graag een keer met u praten.

Beleidsplan en jaarplan van de kerkenraad
Deze zijn voorzien van de nieuwe cijfers en staan op de website van de Hofstad: beleidsplan en jaarplan

Subcategorieën