De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Wat doet ZWO?

Water- en broodmaaltijden
Ieder jaar organiseert de ZWO tijdens de veertigdagentijd een aantal water- en broodmaaltijden. De maaltijden hebben een sober karakter. Er wordt tijdens de maaltijd gezongen, gebeden en er vindt een overdenking plaats. Er wordt stil gestaan bij het lijden in de wereld. Aan het einde van de maaltijd is er een collecte die bestemd is voor een project van Kerkinaktie. Het geld dat deze avond bespaard wordt aan luxe, kan op deze manier voor een goed doel worden ingezet.

Geldwerving
Een belangrijke taak van de ZWO commissie is het winnen van gelden voor verschillende doeleinden. Geld wordt ingezameld voor projecten van Kerkinaktie. De collectes voor specifieke doelen worden de zondag van tevoren aangekondigd. U kunt dan ook een folder voor in de kerk meenemen en thuis rustig doorlezen waar het geld voor is bestemd. Verder sparen we ieder jaar voor kinderen in de knel door middel van spaardoosjes die jaarlijks worden uitgereikt. Het is een project van Kerkinaktie waarbij projecten worden gesteund die bijdragen aan het creëren van betere leefomstandigheden van kinderen in minder ontwikkelde landen. Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen om zich te ontwikkelen.

Bewustwording
De ZWO wil gemeenteleden bewust maken van onze luxe en welvaart in vergelijking de mensen in andere werelddelen. Ook organiseert de ZWO regelmatig handtekeningenacties om schending van mensenrechten en andere misstanden onder de aandacht te brengen.

Project
We zijn op zoek naar een project met mensen die we nader willen leren kennen en die we willen ondersteunen door middel van diverse acties. Hier willen we de hele Hofstad bij betrekken. Doet u mee?


Wat is ZWO?

Zending:
Zending heeft altijd met woord en daad plaatsgevonden. Belangrijkste doel is de verbreiding van het evangelie. Zending verleent nu vooral financiële steun aan kerken en projecten op het gebied van gemeenteopbouw, medische werk, sociaal opbouwwerk, plattelandsontwikkeling, jeugdwerk, e.d. Tegenwoordig is zending dus steun geven aan partnerkerken op basis van samenwerking als gelijkwaardige partners.

Werelddiaconaat:
Werelddiaconale werken zijn sinds de watersnoodramp van 1953 structureel georganiseerd. Oorspronkelijk richtte het werelddiaconaat zich vooral op hulp bij rampen en aan vluchtelingen. Tegenwoordig is er veel meer aandacht ontstaan voor sociale en sociaal-economische projecten. Bovendien geeft ze steun aan initiatieven van (kerkelijke) partners tot verandering van, voor de samenleving belemmerende, structuren van de samenleving.

Ontwikkelingssamenwerking:
Overdragen van kennis en kapitaal is maar een onderdeel van ontwikkelingsamenwerking. Het gaat ook om politieke en economische structuren in rijke en arme landen te veranderen en om het overbruggen van tegenstellingen tussen die landen. Milieu, economie en vrede kunnen niet meer los worden gezien van gerechtigheid.