De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst zondag 7 mei 2023 om 19.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Gerwin van der Plaats.
Organist: Martin Mans.
Koor: Christelijke Mannenkoor D.E.V. uit Kampen o.l.v. Gerwin van der Plaats.
Trompettist: Reik Heusinkveld.
Koster: Ruud Kelderman.

Thema: “Echte bevrijding!”

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Psalm 150: 1 en 2 (NLB)

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Koor: ALLES WAT ADEM HEEFT

De gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst

Woord van welkom

Samenzang: Gezang 415: 1, en 2 (LvdK)

1. Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt. .
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer',
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

2. In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!

Bemoediging en groet

Koor: UIT DE DIEPTEN

Gebed

Koor: SANTO, SANTO, SANTO

Samenzang: Lied: 462: 1 – 4 (NLB) (Melodie: 'Wat de toekomst brenge moge')

1-2. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn.

3-4. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht. .

Schriftlezing: Psalm 34 (NBV21)

Samenzang: Lied 444: 1, 3 en 2 (LvdK)

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Koor: U BENT MIJN ALLES, HEER

Samenzang: Lied: 214: 1, 2, 3 en 4  'Ik wandel in het licht met Jezus'  (Opwekking) 

1. Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:
ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

2. Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Refrein:

3. Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Refrein:

4. Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Refrein:

Koor: ONDER UW VLEUGELS

Gebeden

Koor: GEEF AAN DE WERELD VREDE

Collecte bij de uitgang bestemd voor diaconie, kerk en zangdienst

Improvisatie: aansluitend samenzang: 'Gelukkig is het land'

Koor: ER IS EEN GOD DIE HOORT (Koor: vers 1 en 2 en Allen vers 3)

3. Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt 's Heren liefde alom gehoord
Mensenkind, zegt het voort
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is 't eeuwig licht..

Toespraak en orgel: Glorie Glorie Halleluja

Samenzang : Lied: 'Lichtstad met uw paar’len poorten': 1, 2 en 4 (ELB)

1. Lichtstad met uw paarlen poorten
wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit Uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water door
de gouden Godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem

4. Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem

Zegen

Zingen: 'Amen'(3x)

Toegift koor: DANK SEI DIR HERR en trompet/orgel: HORNPIPE (Handel)

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 4 juni 2023
- Koor : Praisekoor “Menorah” uit Harderwijk, o.l.v. Johan de Jong.
- Voorganger : Ds Albert Roodenburg.
- Organist : Bert Riphagen.