De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de gezamenlijke buitendienst op donderdag 18 mei 2023, Hemelvaartsdag,
om 10.00 uur bij de Finse School in Apeldoorn-ZuidVoorgangers:
Majoor Frieda Hanouwer van het Leger des Heils
Ds. Christina Parinussa van de Molukse Gemeente G.J.P.I.N.
Ds. Albert Roodenburg van De Hofstad

Met medewerking van de Sportfreaks en de muziekgroep van de TabernakelkerkMuziek voor de dienst

Woord van welkom

Aanvangslied (staande): Lied 885: 1 en 2 en het refrein (Liedboek)


Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.


Bemoediging en Groet

Inleiding (door ds. Albert Roodenburg van De Hofstad)

Persoonlijk woord: “Hemelvaart betekent voor mij . . .”

Zingen: Lied 302: 1, 2, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel)


Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.

Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.


Gebed (door majoor Frieda Hanouwer van het Leger des Heils)

Persoonlijk woord: “Hemelvaart betekent voor mij . . .”

Bijdrage van de Sportfreaks

Zingen: Lied 168: 1, 2, 3, 4 en 7 (Evangelische Liedbundel)


Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren, dank U voor muziek.

Dank U dat U in moeilijkheden, dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden toch steeds bij ons zijt.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan.


Gedicht

Zingen: Lied 663: 1 en 2 (Liedboek)

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Te veel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.


Schriftlezing: Handelingen 1: 4 - 11

Overdenking (door ds. Christina Parinussa van de Molukse Gemeente G.J.P.I.N.)

Muzikaal intermezzo

Zingen: Lied 374: 1, 2 en 3 en het refrein (Evangelische Liedbundel)

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht,
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht,

Refrein:
dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Ya Tuhanku, ‘pabila kurenungkan pemberianmu dalam Penebus;
‘ku tertegun bagiku dicurahkan oleh PutraMu darahNya Kudus.

Refrein:
Maka jiwakupun memujimu, sungguh besar Kau, Allahku
Maka jiwakupun memujimu, sungguh besar Kau, Allahku.
Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Refrein:
Maka jiwakupun memujimu, sungguh besar Kau, Allahku
Maka jiwakupun memujimu, sungguh besar Kau, Allahku.


Persoonlijk woord: “Hemelvaart betekent voor mij . . .”

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (door ds. Albert Roodenburg)

Inzameling van de gaven (bestemd voor Vakantiegeld Samen Delen)

Slotlied (staande): Lied “Een toekomst vol van hoop” van Sela

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.   
 
Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.                  

Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.
 
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.


Wegzending en zegen

Moge de baby van Bethlehem u vrede geven.
Moge het kind van Nazareth u vreugde geven.
Moge de man van Galilea u kracht geven.
Moge de Messias van Golgotha u moed geven.
Moge de opgestane Jezus u hoop geven.
En de opgevaren Christus een voorsmaak van Zijn glorie.
Zo zegene u God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
Amen.

Muziek