De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst op zondag 2 juni 2024 om 19.00 uur in De Hofstad.Voorganger: Ds. Albert Roodenburg
Koor:          Gospelkoor ”His Voice” uit Beekbergen o.l.v. Gerton Woudt
Organist:     Bert Riphagen
Koster:        Maarten Bot


Thema: “Verlangen naar God”VOOR AANVANG VAN DE DIENST


Samenzang: Lied 216: 1 en 2 (Op Toonhoogte)

1. Heer, ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ontdekt,
Dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

2. Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
Refrein:

Koor: VOTUM EN GROET

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst

Samenzang: Lied 146a: 1, 3 en 7 (NLB)

1. Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

3. Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in ‘t water van de zee.

7. Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van uw licht.

Bemoediging en groet

Koor: BRENG ONS SAMEN

Gebed

Koor: WIJ WORDEN STIL

Samenzang: Lied: 178: 1 en 2 (Op Toonhoogte)

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Schriftlezing: Openbaring 1: 9 – 18 (Bijbel in Gewone Taal)

Samenzang: Lied 315: 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte)

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:

3. Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:

Koor: LIFT YOUR LIGHT

Samenzang: Lied 498: 1 en 2 (Liedbundel voor Gemeentezang)

1. Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren
hij gaat op pad terstond
Hij, Die de mensen diende
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen
is juist in zwakheid sterk

2. Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt

Koor: KOM TOT DE VADER

Gebeden

Koor + Samenzang: Onze Vader

Koor:
Onze vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
Zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
In een wereld zonder pijn,
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Samenzang:
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Koor:
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Samenzang:
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.

Koor: Amen

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de diaconie, kerk en zangdienst

Orgel Improvisatie: aansluitend samenzang: “Doorgrond mijn hart vs 1 en 4”

Koor: MARANATHA

Samenzang : Lied: 413: 1, 2 en 4 (Evangelische liedbundel)

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op de deze aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.
Refrein:

4. Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Refrein:

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: ??

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 1 september 2024.
- Voorganger: Ds. Tineke Volgenant-Beima
- Koor:          Hervormde Zangvereniging “Vox Vivenda” uit Voorthuizen, o.l.v. Henk van der Maten
- Organist:     Bert Riphagen