De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 2 juni 2024, Heilig Avondmaal, om 09.30 uur in De Hofstad.


Voorganger: Ds. Albert Roodenburg
Organist: Bert Riphagen
Lector: Janneke Blaauw
Koster: Hilligje Stegeman


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 103: 1 en 3 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 55: 1, 3 en 4 en het refrein “Door de wereld gaat een woord” (Hofstadbundel) - lied van de maand juni

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Prediker 11: 1 - 10 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 720: 1, 2, 3, 4 en 5 “Alleen te leven om te zwoegen” (NLB)

Schriftlezing: 1 Timoteüs 4: 1 - 5 (uit de NBV21)

Verkondiging

Zingen: Lied 978: 1, 2, 3 en 4 “Aan U behoort, o Heer der Heren” (NLB)

Afkondiging van de collecten

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Zingen: Lied 672: 4 en 5 “Gij liefdevuur van God” (NLB)
(Na het lied halen de diakenen onder orgelspel de kleden van de Avondmaalstafel af).

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de lopende viering luisteren we naar meditatief orgelspel

Dankgebed

Slotlied (staande): Lied 704: 1, 2 en 3 “Dank, dank nu allen God” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Orgelspel
Afscheidsdiensten.

Op 26 mei 2024 is ons gemeentelid mevr. Maud Jans-Overbeek Bloem overleden.
Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 1 juni van 10.30 tot 11.15 uur in De Hofstad, waarna om 11.30 uur de afscheidsdienst zal worden gehouden. De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden. (Op verzoek van Maud geen bloemen maar een gift voor Save the Children, hiervoor zal een collectebus aanwezig zijn in de kerk).

Op 26 mei 2024 is dhr. Pieter Lub, oud-gemeentelid van De Hofstad, overleden.
De afscheidsbijeenkomst, wordt gehouden op zaterdag 1 juni om 11.00 uur in het rouwcentrum van uitvaartverzorging Rouwenhorst, Christiaan Geurtsweg 24 te Apeldoorn. Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 12.30 uur plaatsvinden op de begraafplaats aan de Soerenseweg 71 te Apeldoorn.
Voor aanvang van de bijeenkomst is er vanaf 10.00 uur eveneens nog gelegenheid tot condoleren en om persoonlijk afscheid te nemen.

Bloemengroet.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. W. Vunderink.
-- Fam. H. Wagenaar.

Voedselbank.
De voedselbank vraagt voor de maand juni thee.
Het is iedere keer weer verrassend hoeveel verschillende soorten producten er in de mand in de hal liggen.
Namens de clienten van de voedselbank, hartelijk dank.

Geloven in samen delen! Vakantiegeld Samen Delen 2024.
Kort na Pinksteren ontvangen veel mensen een flink bedrag extra: vakantiegeld. Mensen met een laag inkomen, die soms al jaren geen geld hebben voor een vakantie of zelfs een dagje uit, ontvangen dan weinig extra. Daarom organiseren de gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn de actie Vakantiegeld Samen Delen.

Het Pinksterfeest vertelt dat Jezus zijn volgelingen de wereld inzendt met een missie om mensen Gods liefde te tonen. In de eerste gemeenten deelden de gelovigen hun bezit en zorgden ervoor dat niemand gebrek leed. Dat Pinksteren ons mag inspireren om te delen. In onze tijd, met een steeds grotere kloof tussen arm en rijk en groeiende polarisatie, is delen een hartverwarmend gebaar.

Het aantal aanvragen is dit jaar flink hoger dan vorig jaar op hetzelfde moment. Een teken dat de nood onder mensen met een laag inkomen hoog is en dat veel mensen vertrouwen hebben in onze actie. Doet u ook weer mee – door te geven of aan te vragen? Alle informatie staat op de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
Geven en aanvragen kan tot en met 31 mei.

U kunt uw gift overmaken via de QR code, of door een bedrag te storten op rekeningnummer:
NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers.