De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 16 juni 2024 om 09.30 uur in De Hofstad.


Voorganger: Da. Tineke Volgenant-Beima
Organist: Wilco Veldkamp
Lector: Reyn de Niet
Koster: Jan Beeuwkes


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 27: 1 en 7 “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here” (NLB)

Bemoediging en groet

Gemeente gaat zitten

Zingen: Lied 55: 1 t/m 6 “Door de wereld gaat een woord” (Hofstadbundel) - lied van de maand juni

Gebed om ontferming, beginnen met het zingen van Psalm 299d “Heer ontferm U over ons” (NLB)

Gebed afsluiten met het zingen van Psalm 299d “Heer ontferm U over ons” (NLB)

Zingen: Glorialied 16: 1 t/m 4 “Heer onze God, hoe heerlijk is Uw naam” (Hofstadbundel)

Leefregel, lied 311 gezongen (1-4-7-10) en gesproken(2-3-5-6-8-9) “Wij kiezen voor de vrijheid” (NLB)
311 : 1 zingen
311 : 2 en 3 gesproken door de voorganger
311 : 4 zingen
311 : 5 en 6 gesproken door de voorganger 
311 : 7 zingen
311 : 8 en 9 gesproken door de voorganger 
311 : 10 zingen (melodie A)

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Matteüs 6: 5 - 15 (uit de NBV21) door de lector

Zingen: Lied 885: 1 en 2 “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Schriftlezing: Romeinen 8: 26 – 28 (uit de NBV21) door de lector

Zingen: Lied 902: 1 en 3 “Is God de Heer maar voor mij” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Lied 221: 1, 2 en 3 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” (NLB)

Afkondiging van de collecten

Gebeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 675: 1 en 2 “Geest van hierboven” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelAfscheidsdienst.

Op 11 juni 2024 is ons gemeentelid mevr. Fenna Wagenaar - Pol overleden.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op maandag 17 juni van 13.00 tot 14.00 uur in De Hofstad, waarna om 14.15 uur de dankdienst voor haar leven zal worden gehouden. Na de dienst zal de familie Fenna in besloten kring naar het crematorium begeleiden.

Bloemengroet.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. P. van den Broek.
-- Mevr. R. Borren.

Voedselbank.
De voedselbank vraagt voor de maand juni thee.
Het is iedere keer weer verrassend hoeveel verschillende soorten producten er in de mand in de hal liggen.
Namens de cliënten van de voedselbank, hartelijk dank.

Kom in mijn tuin 2024.
In de maanden juni, juli en augustus willen we weer de gelegenheid bieden om na de kerkdienst koffie/thee te drinken bij iemand in de tuin.

Anders dan andere jaren drinken we de 1e en 3e zondag van de maand koffie in de tuin van onze kerk. De andere locaties zijn inmiddels bekend en staan in de agenda op de website, op de schermen en op het rooster dat in de hal van de kerk hangt.