De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

IBADAH HARI MINGGU / LITURGIE ZONDAG 30 JUNI 2024 OM 09.30 UUR.

SAMEN KERKEN: MOLUKSE KERKGEMEENTE GJPIN EN DE HOFSTAD

GJPIN 1

Pelayan /Voorganger Ds. Christina Parinussa

Penatua / ouderlingen GJPIN: Minggus Louis en Bob Timisela,  ouderling De Hofstad: Hindrik Blaauw

Lectoren : Bob Timisela en Marri Brouwer

Audio visuele ondersteuning: Ronald Singodjojo

Organist : Marc Woning

Muzikaal intermezzo: Kerkkoor GJPIN


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars: ouderling van de Molukse Kerk GJPIN

Tuhan Yesus adalah Terang Dunia. Dalam terangNya kita melihat terang.

De Heer Jezus is het Licht der Wereld. In Zijn Licht zien wij het Licht


Lagu Pembuka / Aanvangslied: Ere zij aan God de Vader

Hormat bagi Allah Bapa, Hormat bagi Anak-nya.

Hormat bagi Roh Penghibur, KetigaNya yang Esa.

Halelu-Yah! Halelu-Yah! KetigaNya yang Esa.

- Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de

Heil'gen Geest, de Trooster, de Drie-een'ge in Zijn Troon.

Halelu-Jah, Halelu-Jah, de Drie-een'ge in Zijn Troon.

Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaûm manusia. Hormat bagi Raja

G’reja di seluruh dunia. Halelu-Yah! Halelu-Yah! Di seluruh dunia!

- Ere zij aan Hem, wiens liefde ons bevrijdt van elke smet. Ere zij

aan Hem, die zondaars in de rij van koon'gen zet.

Halelu-Jah, Halelu-Jah, 't Lam, dat vrijkocht en dat redt!


Votum dan Salam / Votum en GroetTeks Pembuka/ Openingstekst: Mazmur/ Psalm 36 : 9- 10 HSV


Nyanyian bersama/ Samenzang: Als een hert……..…

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U

alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij ge-

heel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

S’perti rusa rindu sungaî-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan

hasrat hatiku ‘ku rindu menyembahMu. Kaulah kekûatan dan

perisaîku, kepadaMu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,

‘ku rindu menyembahMu.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij ge-

heel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

Doa pemberian syukur / Gebed voor de Offergaven. Lector GJPIN

Muzikalal intermezzo Kerkkoor GJPIN

Epiklese / Gebed om de leiding van de Heilige Geest Lector GJPIN


Pembacaan Alkitab / Schriftlezing: Johannes 4: 5 - 30 HSV Lector Marri Brouwer

Nyanyian bersama/Samenzang: Na de schriftlezing

Halelu-Yah, Halelu-Yah, Halelu-Yah.

Chotbah / Preek

Pengakuan Iman Rasuli / Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage is opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, zittende ter rechter hands Gods, de Almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen over de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in één heilige algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.


Muzikaal intermezzo : Kerkkoor GJPIN 


Afkondiging van de collectenDoa Syukur dan Doa Syafaat Berdoa bersama Doa Bapa kami/
Dankgebed en voorbede en samen bidden: Het Onze Vader


Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
Want Uwer is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid Amen

Nyanyian bersama / Samenzang: De rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. ‘t Is
een stroom van Uw genade, waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij
steeds weer naar het water, ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: “Ontmoet Mij hier.”

Refrein:

Heere Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij.

steeds weer naar het water,‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water;

‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Pengutusan dan berkat / Heenzending en Zegenbede

Nyanyian terachir/ Slotlied : YouTube

Bapa, t’rima kasih, Bapa t’rima kasih,

Bapa, di-da-lam Surga, ‘ku bert’rima—kasih, AMIN.

 GJPIN 2
Bloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. R.v.Silfhout.
-- Fam. R. Wentzel.

Voedselbank.
In de maand juli zamelt de voedselbank zakken/pakken pasta in.
Doet u ook weer mee?
Alvast hartelijk dank, namens de cliënten van de voedselbank.

Vakantiegeld Samen Delen: omdat we geloven in delen!
We zijn er stil van. Er zijn ongeveer 1200 donaties binnengekomen voor de actie Vakantiegeld Samen Delen 2024. In totaal is er dit jaar € 244.109,- euro gedeeld (dat is weer ruim meer dan vorig jaar). Er zijn in totaal 1234 aanvragen goedgekeurd. Dat zijn ruim 300 aanvragen meer dan vorig jaar.

Aandacht voor elkaar.
Dat betekent dat er vanuit de Apeldoornse kerken in deze weken evenveel ontmoetingen zijn met mensen die een laag inkomen hebben. Het delen van vakantiegeld wil vooral een teken van verbondenheid zijn van mens tot mens. Uiteindelijk gaat het om persoonlijk contact en aandacht voor elkaar. De actie wil het vertrouwen in mensen versterken dat kerken plaatsen zijn waar je als kostbaar mens gezien wordt en waar je welkom bent als mens, wie je ook bent. In totaal bereiken we met onze actie 2900 mensen (waaronder ruim 1300 kinderen). D0at is ruim 800 mensen meer dan vorig jaar.

Bedankt!
We danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze actie, voor het geloof in samen delen. We danken ook de talloze vrijwilligers, zonder wie deze actie niet mogelijk zou zijn. We zoeken ieder jaar weer mensen die aanvragen kunnen beoordelen en dat verwerken in een database. Heeft u die vaardigheid of wilt u die aanleren? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We wensen u een fijne zomer!

Kom in mijn tuin 2024.
In de maanden juni, juli en augustus willen we weer de gelegenheid bieden om na de kerkdienst koffie/thee te drinken bij iemand in de tuin.

Anders dan andere jaren drinken we de 1e en 3e zondag van de maand koffie in de tuin van onze kerk. De andere locaties zijn inmiddels bekend en staan in de agenda op de website, op de schermen en op het rooster dat in de hal van de kerk hangt.