De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 3 april 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg                 Organist: Wilco Veldkamp

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 42: 1 en 7 “Evenals een moede hinde” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 608: 1 en 3 “De steppe zal bloeien” (NLB) (Lied van de maand april)

Gebed om de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Johannes 4: 5 - 26 (uit de NBV)

We luisteren naar Lied 119a: 1, 2 en 4 “Uw woord omvat mijn leven” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 27 - 42 (uit de NBV)

Verkondiging

Stilte

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 653: 1, 3 en 7 “U kennen, uit en tot U leven” (NLB)

Wij gedenken: dhr. Gerrit Korts

Geboren: 1 augustus 1935
Overleden: 11 december 2021

Wij gedenken: mevr. Nelly van Dijk - van Zanten

Geboren: 16 april 1936
Overleden: 20 december 2021

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
Zingen: Lied 371: 1, 2 en 3 en het refrein “Onze Vader in de hemel” (NLB)

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 575: 1 en 6 “Jezus, leven van ons leven” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

 


 

Liturgie voor de zangdienst op zondag 3 april 2022 om 19.00 uur in “De Hofstad”

Medewerkenden: Voorganger: Ds. Albert Roodenburg, Koor: Keinkoor “Musica Religiosa” uit Kampen,
o.l.v. Gerwin van der Plaats, Organist: Bert Riphagen, Koster: Ruud Kelderman

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied: 801: 1, 2, 3 en 4 (NLB) 

1. Door de nacht van strijd en zorgen,        2. Liederen zingend vol vertrouwen         3. Door de nacht leidt ons ten leven
schrijdt de stoet der pelgrims voort,            tot zij in het eeuwig licht                               licht dat weerlicht overal
vol verlangen naar de morgen,                   in elk ander mens aanschouwen                 dat ons blinkend zal omgeven
waar de hemel hen verhoort.                      ’t lichten van Gods aangezicht.                   als ons God ontvangen zal

Koor: TOCH DICHTBIJ

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Samenzang : Lied 607: 1 en 2 (hemelhoog)

1. Komt laat ons zingen al te zaam: God is goed!          2. O, zegt het voort tot ’t verste strand: God is goed!
Hemel en aarde prijst zijn naam, God is goed!                   Voor elk is plaats in ’t vaderland, God is goed!
Laat ieder naad’ren tot zijn troon,                                       Van zonde maakt ons Christus vrij,
zingen met ons op blijde toon,                                            licht in de duist’re nacht bracht Hij.
in melodieën rein en schoon,                                              Als zijn verlosten juichen wij:
God is goed!                                                                       God is goed!
God is goed! God is goed!                                                 God is goed! God is goed!
In melodieën rein en schoon, God is goed!                       In melodieën rein en schoon, God is goed!  

Bemoediging en groet

Koor: ADORAMUS TE CHRISTE

Gebed

Koor: LEER MIJ OP U ZIEN

Samenzang: Lied 186a: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)

1. Leid mij Heer, o machtig Heiland,       2. Laat mij zijn een Godsgetuige,          3. Laat door mij uw levend water
door dit leven aan uw hand.                       sprekend van U meer en meer.              vloeien als een klare stroom.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,            Leid mij steeds door uwe liefde,             O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later
wees mijn Gids in ’t barre land.                 groeiend naar uw beeld, o Heer.             dat uw Geest over allen koom’
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.                 Brood des Levens, brood des hemels,   Machtig Heiland, mijn Verlosser,
vul mij 1met uw Geest steeds meer.         voed mij dat ik groei naar U.                   kom, Heer Jezus, in Uw kracht.
Vul mij met uw Geest steeds meer.          Voed mij dat ik groei naar U.                   kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

Schriftlezing: Psalm 116 (NBV)

Samenzang: Stil en vast vertrouwen: 1, 2 en 3

1. Stil en in vast vertrouwen,         2. Onrustig is de wereld,               3. Ooit zal het eens gebeuren,
verwacht mijn ziel ,                            Heer, waarin wij leven,                 Heer, dan breekt uw glorie aan,
op uw gena te bouwen                      oorlog en dood beheersen           niemand zal dan nog treuren
hoop ik altijd weer.                            ons iedere keer.                           of vertwijfeld gaan.
In dagelijkse dingen                         Er lijkt geen hoop te wezen          Wij strekken onze handen
staat U steeds aan mijn zij,             op eeuw’ge vrede, Heer,               uit naar uw heerlijkheid,
daarom kan ik nu zingen,                laat ons toch niet met deze           laat ons in uw genade
U blijft mij nabij.                               angsten leven, Heer.                     wachten tot die tijd. 

Koor: GEEF ONS WOORDEN OM TE ZINGEN

Samenzang: Mijn Jezus ik hou van U: 1, 2, 3 en 4 

1. Mijn Jezus, ik hou van U,             2. Mijn Jezus, ik hou van U,           3. Ik zal van U houden
Ik noem U mijn Vriend.                         Want U hield van mij.                     In leven en dood.
Want U nam de straf op U                   Toen U aan het kruis hing,              En ik wil U prijzen,
Die ik had verdiend.                             Een wond in uw zij.                        Zelfs dan in mijn nood.
De grote Verlosser,                              Voor mij de genade,                       Als ik kom te sterven,
Mijn Redder bent U;                             een doornenkroon voor U;             Dan roep ik tot U:
'k heb van U gehouden,                       ‘k heb van U gehouden,                 ‘k heb van U gehouden,
Maar nooit zoveel als nu.                     Maar nooit zoveel als nu.               Maar nooit zoveel als nu.

Koor: BEAUTIFUL SAVIOUR

Gebeden

Koor: IK BID VOOR JOU

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie en aansluitend samenzang: “Doorgrond mijn hart”

Koor: MARANATHA

Samenzang: Lied 281: 1, 2, 3 en 5

1. Mijn Vader, dank U wel                2. Ik dank U dat uw hand                3. Ik dank U voor de diepe
dat U steeds bij mij bent,                     mij steeds behoedt en leidt,            vrede en de rust,
dat U al mijn gedachten                      dat U mij wilt bewaren                     voor vreugde en voor blijdschap
en verlangens kent,                             in de felste strijd,                            en voor levenslust.
dat U zo stil en rustig                           voor troost, die U mij geeft             Ik dank U, dat U zelf nu heel
en begrijpend bent.                              in onzekerheid.                              mijn leven vult.
Mijn Vader, dank U wel.                       Mijn Vader, dank U wel.                 Mijn Vader, dank U wel. 

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: PRAISE YE THE LORD

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 1 mei 2022.
- Koor : Christelijk Streekmannenkoor “Noord-West Veluwe” uit Nijkerk, o.l.v. Martin Mans.
- Voorganger : Ds. Bert Faassen, Organist: Bert Riphagen, Koster: Hilligje Stegemans

 


 
De bloemen worden met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
de fam. W. Jans en bij mevr. J. Bos

 

40 dagen tijd: zondag 3 april 2022
In de 40 dagentijd 2022 staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. Deze zondag is dat:
De dorstigen drinken geven
De bijbehorende vasten suggestie is:
Drink deze week geen alcohol, frisdrank of sap, maar water of thee.
Voor elke dag dat het lukt kunt u een bedrag in het spaardoosje doen of geven aan een goed doel.

 

Reminder inleveren paasgroet van De Hofstad
Graag brengen we het inleveren van de paasgroet nog even bij u en jou in herinnering.
Op zondag 3 april en zondag 10 april kunnen de ingevulde paasgroeten in de speciale doos, die in de hal van de kerk staat, gedeponeerd worden.
Mocht u, jij nog niet over een blanco groet beschikken, dan kan deze op zondag 3 april ook nog meegenomen worden.
Het is de bedoeling dat u/jij op de blanco kaart een couplet van een lied, gedicht of een Bijbeltekst schrijft die voor u/jou een bijzondere betekenis heeft.
Met Pasen worden de ingevulde kaarten aan iedereen in de kerk uitgedeeld zodat u/jij daar iemand in uw omgeving mee kan verblijden.
We rekenen graag op uw/jouw deelname aan deze paasgroet actie!

 

Apeldoorn zingt voor Vrede
Wat kunnen we doen voor de mensen in Oekraïne? Geld geven, natuurlijk. En we doen meer. Op zondag 3 april willen we tonen dat we met hen meeleven, door te zingen voor vrede. Uit solidariteit, met hoop op een oplossing, in gedachten delend in hun verdriet en zorgen.
U kunt meezingen, op zondag 3 april, van 16.00 – 17.00 uur, o.l.v. Helga van Cooten
Orgel: Jan van den Brand
Na afloop is er een collecte voor giro 555.
Zegt het voort, kom en zing mee!
Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn
Meer informatie: www.grotekerkapeldoorn.nl

 

Voedselbank
Voor April is als product van de maand gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt in de mand in de hal van de kerk.
De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!


Pannenkoekenrestaurant De Hofstad
Het “pannenkoekenrestaurant De Hofstad” gaat weer open en de netto-opbrengst gaat naar de stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) om een vrachtwagen met hulpgoederen bestemd voor de vluchtelingen uit Oekraïne mee te betalen.
Het was 8 maart 2019 dat voor het laatst de deuren van het restaurant “De Hofstad” open waren om heerlijke pannenkoeken te eten! Het gaat nu weer gebeuren!!
De kringloopwinkel heeft afgelopen januari, via het Rode Kruis, vele pakken pannenkoekenmix gekregen.
Veel is al weggegeven tijdens de actie “Apeldoorn geeft warmte” en de rest gebruiken we nu om er zelf mee te gaan bakken voor het Pannenkoekenrestaurant De Hofstad.
Op vrijdag 8 april zullen de heerlijke koeken weer uit de pan komen, en kunt u weer komen smullen.
Het restaurant is open tussen 17.30 uur en 20.00 uur. Opgeven/reserveren is niet nodig!
Afhalen kan ook, tussen 17.00 - 18.00 uur.
De kleine menukaart ziet er als volgt uit:
- Naturel pannenkoek (stroop en poedersuiker op de tafel) € 1,00
- Pannenkoek met spek of kaas € 1,50
- Drankje € 0,75 per kopje/glas.
U kunt na afloop afrekenen bij de kassa in de hal met contant geld of pin!
WEES WELKOM IN ONS VERNIEUWDE RESTAURANT "DE HOFSTAD"
De vrijwillige obers staan klaar om u te ontvangen en het u naar de zin te maken!
Namens het bestuur van de kringloopwinkel
Ben v/d Velden


Oproep vrijwilligers versterking team Verjaardagsgroet
Afgelopen jaar hebben enkele vrijwilligers hun taak neergelegd.
Dit leidt nu tot problemen. Tot nu toe werd dit opgevangen door hardwerkende vrijwilligers, die er een ‘wijkje bijlopen’ of de kaarten zelf
etiketteren en verdelen onder de bezorgers. Maar dit is geen oplossing voor de langere termijn.
Wij zijn daarom op zoek naar:
- een subcoördinator (kaarten in enveloppen stoppen, van etiketten voorzien, rondbrengen contactpersonen) &
- bezorgers (omgeving Adelaarsplein, buitengebieden)
Lijkt het u wat?
Neem dan contact op met Ada Visser of Evelien v.d. Velden.
Een mail sturen kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.