De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 10 april 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. C. van’t Riet                            Organist: Marc Woning

Orgelspel

Welkomstwoord namens de Kerkenraad

Zingen: Lied 121 (NLB)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: lied van de maand: 608 “De steppe zal bloeien” (NLB)

Gebed om ontferming

Door de gemeente zingend overgenomen: lied 299j : 1, 2 (NLB)

Gebed bij het Woord

Toelichting op het thema:

Alles komt goed! Komt alles goed?

Lezing uit de profeten: Zacharia 9 : 9,10 (NBV)

Zingen: Lied 550 (NLB)

Evangelielezing: Johannes 13 : 9-19 (NBV)

Zingen: Lied 556 (NLB)

Overweging

Zingen: Lied 558 : 1, 2, 3, 4 (NLB)

Dankzegging en Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Kollekten

Zingen: Hoe kan er in de wereld vrede zijn (mel: Lied 221; een lied van Ria Borkent)

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders,
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.
Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar Nergensland en verder,
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

 

Heer Jezus, laat hen niet de dood in gaan,
het leven is bij U in goede handen,
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander!

Zegening

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

 


 

De bloemen worden met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
mevr. W. Vunderink - Elings en bij de fam. v. Rijsbergen - de Zeeuw


Reminder inleveren paasgroet van De Hofstad
Graag brengen we het inleveren van de paasgroet nog even bij u en jou in herinnering.
Op zondag 3 april en zondag 10 april kunnen de ingevulde paasgroeten in de speciale doos, die in de hal van de kerk staat, gedeponeerd worden.
Het is de bedoeling dat u/jij op de blanco kaart een couplet van een lied, gedicht of een Bijbeltekst schrijft die voor u/jou een bijzondere betekenis heeft.
Met Pasen worden de ingevulde kaarten aan iedereen in de kerk uitgedeeld zodat u/jij daar iemand in uw omgeving mee kan verblijden.
We rekenen graag op uw/jouw deelname aan deze paasgroet actie!


Voedselbank
Voor April is als product van de maand gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt in de mand in de hal van de kerk.
De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!


Spaardoosjes
Het einde van de 40-dagentijd nadert. Daarom willen wij u er even aan herinneren dat u volgende week zondag, 17 april, de spaardoosjes van de
40-dagentijd weer kunt inleveren. U kunt deze inleveren voor de dienst in de hal.
De opbrengst zal bij de verschillende projecten van Kerk in Actie terecht komen.
Alvast hartelijk dank voor het meesparen!
De ZWO-commissie