De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst op zondag 5 juni 2022 om 19.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: Ds. Egbert Fokkema.
m.m.v. Gospelkoor Say Yes uit Zwartebroek o.l.v. Wilma Bouwman.
Organist: Bert Riphagen.

 

Thema van de dienst: ‘Wij leven van de wind’

 

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied: Zomaar de ruimte: 1, 2 en 3 (vers 3 op de beamer)

1. Zomaar de ruimte, zomaar wat mensen,
Wie zich wil uiten: zing je maar vrij
Met al je dromen, angsten en wensen
Hier ben je welkom, welkom ben jij

2. Kring om te zoeken, tijd om te stillen
Uur om te roepen ‘waar ben jij God’!
Om wat er pijn doet, toch niet verkillen:
Warmte verrijkt je; liefde jouw lot.

Koor: CHILDREN OF GOD

 

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Samenzang: Gezang 249: 1 en 2 (LvdK)

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

 

Bemoediging en groet

Koor: WHERE THE SPIRIT OF THE LORD IS

Gebed: Einde gebed zingen: De kracht van U Liefde: 1 en 2 en refrein (refrein op de beamer)

1. Heer ik kom tot U neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde

2. Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde

Koor: LORD I KNOW I BEEN CHANGED

 

Samenzang: Lied: Een land om van te dromen 1, 3 en refrein (refrein op de beamer)

1. Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken,
en de mens tot vrijheid niet in staat.'
Zeg nooit: 'Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.'

3. Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier, die ons bevrijdt.'
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'
Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.'

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 41- 47

Samenzang: Lied 470: 1 en 3 en refrein (Opwekking)

1. O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.
Refrein:

Refrein: Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij,
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,

3. Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein:

Koor: SPIRIT COME DOWN

 

Samenzang: Lied Wispering Hope: 1, 2 en refrein

1. Zacht als de stem van een engel,
Fier als het stil ruisend riet,
Zingt, onder schaduw van zorgen,
Hope, haar eeuwigheidslied!
Wacht tot de nacht is verdwenen,
Wacht tot de storm is bedaard,
Hoop op het zonlicht dat morgen
Stralen zal over de aard.
Refrein:

Refrein:

Fluist'ring der hoop
O, hoe min ik uw stem!
Spreek van Gods trouw,
Doe mij rusten in Hem!

2. Lijkt ook bij scheem'ring des avonds,
't Zonlicht onzichtbaar en ver,
Toch dringt door 't nachtelijk duister,
Schitt'rend een hemelse ster.
Waart ook de nacht om ons henen,
Straks breekt het morgenlicht aan,
Zo zullen w'ook, na dit leven,
Eenmaal in 't glorielicht staan.
Refrein:

 

Koor: MOOIE PRAATJES – I CAN ONLY IMAGINE

Gebeden

Koor: MY PROMISE

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie en aansluitend samenzang: “Ik zal er zijn” (Sela)

Koor: TOTAL PRAISE

Samenzang: Lied 423: 1, 2 en 3 (NLB)

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

 

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: O WHAT A TIME

 

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 4 september 2022.
Koor: Interkerkelijk Koor “To You” uit Epe, o.l.v. Henk van der Maten
Voorganger: Ds. Alexander Noordijk
Organist: Bert Riphagen: