De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 

Liturgie voor de dienst op zondag 26 juni 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert  Roodenburg               Organist: Wilco Veldkamp

 

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 25: 2 en 6 “Here, maak mij uwe wegen”

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 672: 2 en 7 “O Geest der eeuwigheid” (NLB) (Lied van de maand juni)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 24: 10 - 28 en Genesis 24: 50 - 67 (uit de NBV)

Woorden ter overdenking

Zingen: Lied 904: 1 en 2 “Beveel gerust uw wegen” (NLB)

Schriftlezing: Genesis 25: 19 - 34 (uit de NBV) door Anneke Riphagen

Woorden ter overdenking

Orgelimprovisatie

Schriftlezing: Genesis 27: 1 - 29 en Genesis 27: 41 - Genesis 28: 5 (uit de NBV)

Woorden ter overdenking

Zingen: Lied 905: 1 en 4 “Wie zich door God alleen laat leiden” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 868: 1, 2 en 5 “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:

Mevr. R. Schut en naar de familie W. Jans.

 

Voedselbank.

In de maand juni willen we de manden bij de ingang van de kerk vullen met tandpasta en tandenborstels.
Alle gulle gevers bedankt namens de cliënten van de voedselbank.

 

Verzoek van taakgroep Vieren en Gemeente.

We vragen u om de komende tijd lege jampotjes of kleine conservenpotjes te bewaren en mee te nemen naar De Hofstad. We zorgen voor een doos in de hal waar u de potjes in kan zetten. Begin september laten we via nieuws-en zondagsbrief weten wat de precieze bedoeling ervan is. Spaart u de komende tijd ook mee?

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.

Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om een begin te maken met “open kerk” zijn op elke 1e zaterdag van de maand. We zijn hiermee begonnen op 7 mei 2022.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

 

Kom in mijn tuin.

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag hebben we met een aantal mensen geen koffie kunnen drinken in de tuin vanwege de regen, maar het was gelukkig mogelijk om binnen te zitten en we hebben weer fijn bij kunnen praten.

Zondag 26 juni mogen we te gast zijn bij Gino en Joke Giaccotto. Zij wonen aan de Tweede Wormenseweg 39. U bent van harte welkom!

Op zondag 3 juli drinken we koffie / thee in en rondom de Hofstad en kunt u kijken of er al wat meer planten in bloei zijn.

 

Een hartelijke groet,

team activiteiten pastoraat, Inge en Janneke.

 

Vakantiegeld Samen Delen.

De actie Vakantiegeld Samen Delen is ook dit jaar weer een enorm succes. Door 31 samenwerkende kerken in de gemeente Apeldoorn zijn mensen uitgenodigd om iets van het eigen vakantiegeld te delen of een aanvraag in te dienen. De opbrengst van de actie laat zien dat er een groot vertrouwen is om aan te vragen en een grote bereidheid is om te delen.

Dat de nood onder de mensen hoog is, werd zeer duidelijk. Dit jaar zijn er ruim 400 meer aanvragen binnengekomen dan vorig jaar! Er zijn in totaal 1125 aanvragen goedgekeurd. Zo bereiken we dit jaar 2500 mensen (waaronder ruim duizend kinderen) Er zijn ruim 1000 giften gegeven en dat heeft een nieuw recordopbrengst opgeleverd van: 191.124,08 euro Daar zijn we stil van.

Dat is ongeveer 35.000 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde bedrag dat een huishouden ontvangt, is ruim 170 euro: een groot bedrag als je gewend bent van weinig te moeten rondkomen. Dat maakt echt een verschil voor mensen.

In Apeldoorn-Zuid gaan 60 delers bij 252 adressen langs om te zorgen dat het geld op de juist plaats terecht komt; mooi en dankbaar werk. We mogen in Apeldoorn-Zuid een kleine 40.000 euro verdelen.

Mooi is het om te zien dat de samenwerking in Apeldoorn-Zuid tussen De Basis, Samuelkerk, Tabernakelkerk, Het Leger des Heils en De Hofstad weer perfect is verlopen en dat we elkaar op alle manieren weten te vinden.

Samen met de actie Apeldoorn Geeft Warmte, eerder dit jaar, is het enorme bedrag van bijna 300.000 euro herverdeeld in Apeldoorn. We danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze acties en voor het geloof in samen delen!

Ongeveer 200 vrijwilligers zijn deze weken op pad om te zorgen dat het geld bij de mensen komt.

Vakantiegeld Samen Delen wenst u een fijne zomer!