De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

 

Liturgie voor de dienst op zondag 24 juli 2022 om 09.30 uur in De Hofstad
Voorganger: dhr. G.R. Bloemendaal.             Organist: Bert Riphagen.

 

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

(Gemeente gaat staan)

Intochtslied 802
“Door de wereld gaat een woord”

Stil gebed

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

(Gemeente gaat zitten)

Als Kyriëgebed zingen we lied 281: 1 t/m 5
“Wij zoeken hier Uw aangezicht”

We bidden in stilte voor mensen en gebeurtenissen die ons van harte bezighouden

Glorialied lied 281: 6 t/m 8
“De zon straalt van uw aangezicht”

Dienst van het Woord

Groet:  v: De Heer zij met u
            a: ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Schriftlezingen en liederen

Lezing OT – Genesis 18: 20 – 33 uit de NBV ‘21 door Marjanne Freriks

Zingen lied 105: 1 t/m 3
“Loof God de Heer, en laat ons blijde”

Geloofsbelijdenis

Zingen gezang 257 Uit: Liedboek voor de Kerken 1973

1. Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid kracht,
word’ op aard’’ en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Powerpoint - Onze Vader

Lezing NT Lucas 11: 1 – 13 uit de NBV ‘21 door de voorganger

Zingen lied 370
“Vader, die woont in Hemelslicht”

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen lied 995

O Vader, trek het lot U aan”

 

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
voorganger:       Onze Vader
gemeente:         die in de hemelen zijt,
                          uw naam worde geheiligd,
                          uw rijk kome,
                          uw wil geschiede,
                          gelijk in de hemel alzo ook op aarde;
                          geef ons heden ons dagelijks brood;
                          en vergeef ons onze schulden,
                          gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
                          en leid ons niet in verzoeking,
                          maar verlos ons van het kwade.

 

Afkondiging collecten

Slotzang lied 416 (staande)
“Ga met God en Hij zal met je zijn”

Wegzending en zegen
Amen (3x)

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Fam. A. Buitenhuis en mevr. R. van Essen.

 

Voedselbank.
In de maand juli wil de voedselbank graag crackers en knackebrod ontvangen. De manden bij de ingang kunnen daarmee worden gevuld. Alvast namens de clienten van de voedselbank, vriendelijk bedankt.

Stadsorganist Toon Hagen speelt gratis bachconcert.

Op 26 juli a.s. speelt stadsorganist Toon Hagen een ode aan Johan Sebastian Bach, een van de grootste en meest invloedrijke componisten van de geschiedenis van de klassieke muziek. De Duitse componist werd geroemd om zijn inventiviteit waarmee hij melodie, harmonie en ritme wist te combineren, net als diverse muziekstijlen en dansvormen uit zijn tijd. Op 28 juli 1750 stierf Bach op 65 jarige leeftijd.

Ter ere van zijn werk speekt stadsorganist Toon Hagen op 26 juli een Bachconcert op het orgel in de Grote Kerk van Apeldoorn. Het concert is gratis toegankelijk als cadeau aan de stad.

Aanvang 20.00, inloop vanaf 19.30 uur.

 

Verzoek van taakgroep Vieren en Gemeente.
We vragen u om de komende tijd lege jampotjes of kleine conservenpotjes te bewaren en mee te nemen naar De Hofstad. Er staat een doos in de hal waar u de potjes in kunt zetten. Begin september laten we via nieuws-en zondagsbrief weten wat de precieze bedoeling ervan is. Spaart u de komende tijd ook mee?

 

Kom in mijn tuin op 24 en 31 juli 2022.
Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag hebben we koffie en thee gedronken in de tuin van Bram en Elske de Smidt. En dat niet alleen! We hebben ook heerlijk gezongen bij het orgel (het leek wel een zangdienst :)) en goede gesprekken gehad.

 

Komende zondag, 24 juli gaan we met z'n allen op de fiets, en/of met de auto, op weg naar de Kanoclub aan het Kanaal Zuid / Krabbenhoogte. We zijn er al vaker geweest, maar voor degene die de weg ernaar toe nog niet weten, zullen de gastvrouwen en gastheren vast de route nog wel aangeven.

 

Op 31 juli zijn we welkom in de Buurttuin van de Graanhof. Deze ligt achter het gebouw aan de Graanhof 2. Leuk om ook kennis te maken met het principe van een buurttuin.

 

We hopen u / jullie allen te ontmoeten aan de koffie / thee op de aangegeven plekken.

Een hartelijke groet van Inge en Janneke (Team Activiteiten Pastoraat)

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.
Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op zaterdag 6 augustus is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

 

Kofferbakverkopen 2022.
Na 2 jaren zonder de vertrouwde kofferbakverkopen van de stichting W.H.O.E. te Apeldoorn kunnen we dit jaar de draad weer oppakken. Voorheen was dit langs Kanaal Zuid, dit jaar zijn we op het terrein van Victoria Boys aan de Berghuizerweg 153 te Apeldoorn. Met dank aan deze voetbalvereniging die hun accomodatie beschikbaar stelt.
We zien u graag op dit fantastische evenement op de zaterdagen 23 en 30 juli en op 6, 13 en 20 augustus van 09.00 uur tot 15.00 uur. Toegang is gratis.
U kunt gratis parkeren in de parkeerkuil van de Koning Willem III kazerne aan de Sportlaan.
De opbrengst van de verhuur van de verkoopplekken is geheel voor de transporten van hulpgoederen aan Oekraïne.

Stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulpgoederen Oost Europa)