De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 25 september 2022 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: Ds. A.R. Roodenburg.     Organist: Wilco Veldkamp.

In deze dienst wordt Albert Ruiter herbevestigd als diaken en
vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal

Orgelspel

Woord van welkom namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 139: 1 en 2 “Heer, die mij ziet zoals ik ben”

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 712: 1, 3 en 4 “Het jaar neigt zich tot stille groet” (Lied van de maand september)

Gebed

Herbevestiging van ambtsdrager

Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente van De Hofstad, nu deze broeder herbevestigd is in zijn ambt, belooft u hem te aanvaarden, hem te omringen met uw medeleven, hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Antwoord gemeente: Ja.

Zingen (staande): Lied 415: 1 (NLB)

Zegen hem Algoede,
neem hem in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hem en geef hem licht.

Schriftlezing: Hooglied 2: 1 - 17 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 908: 1, 2 en 7 “Ik heb u lief, o mijn beminde” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Lied 1005: 1, 3 en 4 en het refrein “Zoekend naar licht, hier in het duister” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Zingen: Lied 388: 1 en 5 en het refrein “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” (NLB)
Na het lied halen de diakenen onder orgelspel de kleden van de Avondmaalstafel af.

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de lopende viering zingen we:
• Lied 44: 1, 2, 3 en 4 “De tafel van samen” (Hofstadbundel)
• Lied 23c: 1, 2, 3, 4 en 5 “Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij” (NLB)


Dankgebed

Slotlied (staande): Lied 218: 1, 2 en 3 “Samen in de naam van Jezus” (Evangelische Liedbundel)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
fam. W. Jans en naar dhr. G. van Egten.

Voedselbank.
Voor de maand september vraagt de Voedselbank om jam.
Het is toch altijd weer fijn dat de mand bij de ingang van De Hofstad zo goed gevuld wordt.
Ook dat is samen delen.
De Diaconie.

Beste gemeenteleden,
Op startzondag hebben we een inkijkje gegeven in mogelijke vieringen en activiteiten die we kunnen vormgeven rondom het jaarthema “aan tafel”.
Uw en jullie betrokkenheid bij het laten slagen van het jaarthema is onmisbaar. Voor alles wat we doen is menskracht/talent en tijd nodig.

Op dinsdag 27 september gaan we verder met het concretiseren van plannen en ideeën die vanuit verschillende taakgroepen en commissies zijn aangedragen.
Maar we hebben u en jullie hier bij nodig! Van harte uitgenodigd dus op 27 september om 19.30 uur in De Hofstad.
Iedereen is welkom! Voor koffie/thee met iets lekkers wordt gezorgd.

We hopen dat velen van u en jullie zich aangesproken voelen om mee te doen om zo met elkaar gemeente te zijn in De Hofstad maar ook zeker in de wijk.

Uitnodiging voor de burendag.
Op zaterdag 24 september is het landelijke burendag.
Onze buren van de Samuelkerk hebben dit jaar weer verschillende activiteiten georganiseerd op het plein voor de kerk aan de Talingweg.
Als Hofstad gemeente verlenen we onze medewerking door vanuit kraampjes spulletjes te verkopen uit onze kringloopwinkel.
Zo zijn wij samen als kerken zichtbaar in de wijk.

Dienst met Belangstellenden.
DV zondagavond 25 september een DMB dienst "Apeldoorn zingt"in de Grote Kerk
Voorganger: ds. Hans van Ark uit Vorchten
Thema "Een slaapwekkende preek"
Organist: Wilbert Magré
Koor: Een nieuw lied uit Oldebroek o.l.v. Jenny van Ark
Aanvang 19.00 en vanaf 18.45 samenzang.

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.

Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op zaterdag 1 oktober is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

Kerkproeverij in het Oranjepark.
Op zaterdag 8 oktober 2022 wordt in het Oranjepark van 11 tot 16 uur een Kerkproeverij evenement gehouden. Wat is er in het kerkleven zoal te beleven? Er zijn veel marktkraampjes, optredens van koren en sprekers; aan de inwendige mens is ook gedacht.
Ook De Hofstad is vertegenwoordigd met een kraam waarop de Kringloopwinkel zich zal presenteren.
Kom “proeven” wat de Apeldoornse kerken zoal te bieden hebben.
Als u gaat….neem vooral iemand mee voor wie de drempel van de kerk misschien te hoog is.
Zet deze datum in uw agenda; het belooft een gezellige dag te worden.

Hulp voor Oekraïners.
Dirk Jan Steenbergen, gemeentelijk coördinator Oekraïners, verantwoordelijk voor de huizen aan de Pomonalaan, Lupineweg en Schopenhauerstraat en het kantoor van (voormalig) Mazar aan de Deventerstraat vraagt het volgende.

Zijn er vrijwilligers beschikbaar die de net aangekomen Oekraïners zouden willen helpen met het invullen van formulieren, aanvragen doen voor een bankpas, regelen van leefgeld bij de gemeente en ze attenderen op de Meet and Greet in Orca op de woensdagmiddag. Dirkjan zorgt ervoor dat de papieren aanwezig zijn, maar kan niet iedereen individueel helpen.
Welke organisatie heeft vrijwilligers beschikbaar die het leuk vinden om hem hiermee te helpen?
Er kan rechtstreeks contact opgenomen worden met Dirk Jan via telnr 06 55802841.
Ik hoop dat we hen verder kunnen helpen, dit is de eerste keer dat er een beroep wordt gedaan op vrijwilligers vanuit Ertoe doen.

Karin Gasseling, Netwerkregisseur Ertoe doen, Regentesselaan 2-B, Telefoon: 055 5295520, Mobiel 06 18210639