De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de zangdienst op zondag 2 oktober 2022 om 19.00 uur in “De Hofstad”

Voorganger: Ds. Albert Roodenburg.
Organist: Bert Riphagen.
Koor: Interkerkelijk Mannenkoor “Euterpe” uit Voorthuizen o.l.v. Gerwin van der Plaats.

Thema dienst: “Trouw”

VOOR AANVANG VAN DE DIENST  


Samenzang: Lied: 203: 1, 2, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel) (vers 4 op scherm)

1. Genade, zo oneindig groot,  2. Genade, die mij heeft geleerd    3. Want Jezus droeg mijn zondelast
dat ik, die’t niet verdien,  te vrezen voor het kwaad.  en tranen aan het kruis.
het leven vond, want ik was dood Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  Hij houdt mij door genade vast
en blind, maar nu kan ’k zien. dat God mij nooit verlaat.    en brengt mij veilig thuis.


Koor: ZING VAN ZIJN TROUW

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst


Samenzang : Psalm 24: 1, 2 en 5

1. De aarde en haar volheid zijn 2. Wie is de mens die op zal gaan 5. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
des Heren koninklijk domein,   en voor Gods heilig aanschijn staan aloude deur, maak wijd uw boog,
de wereld en die daarin wonen. Wie mag de tempel binnentreden? ruim baan voor de verheven koning
Het land rijst uit de oceaan, Wie niet op loze wijsheid bouwt, Wie is die vorst zo groot in kracht?
rivieren breken zich ruim baan zijn hart en handen zuiver houdt Het hoofd van ’s hemels legermacht!
om Gods volmaakte macht te tonen.  van kwade trouw en valse eden. Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.


Bemoediging en groet

Koor: HEER WIJ STAAN NU HAND IN HAND

Gebed

Koor: PSALM 95


Samenzang: Lied: 302: 1 en 2 (NLB)    

1. God in den hoog’ alleen zij eer 2. U, Vader, U aanbidden wij,
en dank voor zijn genade, wij zingen U ter ere;
daarom, dat nu en nimmermeer   onwrikbaar staat uw heerschappij,
ons deren nood en schade. voorgoed zult Gij regeren.    
God toont zijn gunst aan ons geslacht.   Gij hebt onmetelijke macht,
Hij heeft de vrede weergebracht;    uw wil wordt onverwijld volbracht.
de strijd heeft thans een einde.     Die Heer is onze koning.


Schriftlezing: Psalm 100 (NBV21)


Samenzang: Lied: 885: 1 en 2 (NLB)

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
Er is geen schaduw van omkeer bij U.   en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,   kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein:       Refrein:      
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,   Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.    iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.   Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.


Koor: PSALM 116    


Samenzang: Gezang 429: 1, 2 en 3 (LvdK).

1. Wie maar de goede God laat zorgen 2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden 3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, en zwijg de Heer ootmoedig stil;  neemt zijn gebod getrouw in acht.
is bij Hem veilig en geborgen,   Hij zal ons naar zijn raad geleiden,  't Wordt eindlijk alles u ten zegen,
e redt Hij godlijk, wonderbaar:   't is goed en heilig wat Hij wil. wanneer gij daarop biddend wacht.
wie op de hoge God vertrouwt, God die ons uitverkoren heeft,  En wie gelovig op Hem ziet,
heeft zeker op geen zand gebouwd kent alle zorg die in ons leeft.   weet zeker, Hij verlaat ons niet.

 

Koor: HOE GROOT ZIJT GIJ

Gebeden


Samenzang: Stil en in vast vertrouwen: 1, 2 en 3   (vers 3 op scherm)

1. Stil en in vast vertrouwen, verwacht mijn ziel , Heer,  2. Onrustig is de wereld, waarin wij leven, Heer,
op uw gena te bouwen hoop ik altijd weer.  oorlog en dood beheersen ons iedere keer.
In dagelijkse dingen staat U steeds aan mijn zij,  Er lijkt geen hoop te wezen op eeuw’ge vrede, Heer,
aarom kan ik nu zingen, U blijft mij nabij.    laat ons toch niet met deze angsten leven, Heer.

 

Collecte bij de uitgang bestemd voor Diaconie, Kerk en Zangdienst

Improvisatie: “Kroon hem met gouden kroon” aansluitend samenzang Lied 140: 1 en 3 (ELB)

Koor: BEAUTIFUL SAVIOR


Samenzang: Lied 336: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel) vers 3 op het scherm

1. Geprezen zij God op zijn heilige troon  2. O, welk een verlossing schonk God in het bloed,
voor hetgeen Hij ons gaf in zijn enige Zoon, de enige losprijs die voor Hem voldoet
die kwam als het Godslam en droeg onze schuld,  Geen zondaar te snood en geen zonde te groot;
die de eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld het bloed van Gods Zoon redt van d’eeuwige dood.
Refrein:    Refrein: 
Prijs de Heer, prijs de Heer,   Prijs de Heer, prijs de Heer,
alles zing’ nu zijn eer!   alles zing’ nu zijn eer!
Stem en klank, stem en klank,  Stem en klank, stem en klank,
juub’len luid onze dank!  juub’len luid onze dank!
Door ’t bloed van het lam  Door ’t bloed van het lam
gaan wij vrij tot Gods troon;   gaan wij vrij tot Gods troon;
brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon.     brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon.


Zegen                                                                                                                                                                                                                 

Zingen: “Amen” (3x)                                                                             

Toegift koor: O MARY DON’T YOU WEEP                              


De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 6 november 2022.
- Voorganger: Ds. Egbert Fokkema, organist: Gerwin van der Plaats.
- Koor: Hervormd Kerkkoor uit Kampen, o.l.v. Harry Hamer.