De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst op zondag 6 november 2022 om 19.00 uur in “De Hofstad”


Voorganger: Dhr. Egbert Fokkema.
Organist: Gerwin van der Plaats.
Koor: Hervormd Kerkkoor Kampen o.l.v. Harry Hamer.

Thema dienst: “we brengen elkaar THUIS”

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied: Geprezen zij God op zijn heilige troon 1 en 2 + Refrein

1. Geprezen zij God op zijn heilige troon
voor 't geen Hij ons gaf in zijn enige Zoon,
Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld,
Die d' eis van God wet aan het kruis heeft vervuld.
Refrein:
Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt tot zijn eer!
Stem en klank, stem en klank, jubelt luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.

2. O, welk een verlossing schonk God in het bloed,
de enige losprijs die voor Hem voldoet.
Zijn bloed schenkt vergeving, 't koopt slaven weer vrij,
het heiligt en reinigt, 't maakt zalig en blij.
Refrein:

Koor + Samenzang: WIJ DANKEN U + Samenzang Refrein: Groot is U trouw (op scherm)

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Samenzang : Psalm 84: 1 en 2

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Bemoediging en groet

Koor: HEER WIJS MIJ UW WEG

Gebed

Koor + Samenzang: IK ZAL ER ZIJN Samenzang Refrein (op scherm)

Samenzang: Lied: 704: 1 en 2 (NLB)

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Schriftlezing: Psalm 84 en Lucas 24: 28 – 34 (Bijbel in Gewone Taal)

Samenzang: Lied 524: 1, 3 en 4 (Hemelhoog)

1. Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou,
met vrede en met recht.

3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

4. Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

Koor: GOD OF GLORY

Samenzang: Lied 868: 1 en 2 (NLB)

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Koor: HEER IK WIL U LOVEN

Gebeden

Koor: IN CHRIST ALONE

Collecte bij de uitgang bestemd voor Diaconie, Kerk en Zangdienst

Improvisatie: aansluitend samenzang Rust mijn ziel uw God is koning 847: 1, 2 en 3 (Johannes de Heer) (op scherm)

Koor + Samenzang: GROTE KONING VREDEVORST Samenzang vers 3

3. Al de dagen van het jaar,
zal ik prijzen,
in mijn hart, met woord en daad,
U belijden.
Wil, waar 'k nietig ben en klein,
bij mij blijven,
om in alle eeuwigheid,
U te prijzen.

Samenzang + Koor: Lied 416 (NLB) Koor: vers 1 en 2 Samenzang vers 3 en 4

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor + Samenzang: ALS ‘T BAZUINGESCHAL DES HEREN Samenzang Refrein

Refrein:
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren wordt gehoord,
ben ik dan voor Zijn komst bereid?

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 4 december 2022.
- Koor : Christelijk Mannenkoor Assen, o.l.v. Bert Duijst
- Voorganger : Ds. Sjoerd Muller, Organist: Jorrit Woudt