De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de Kerstavondviering op zaterdag 24 december 2022 om 19.00 uur in De Hofstad te Apeldoorn.

Orgelspel

Woord van welkom
(door Lilian van den Oetelaar)

1. Aansteken van de vijf Adventskaarsen (door pastor Silvia Pattipeilohy)
‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.’
(Deze tekst wordt tijdens het aansteken uitgesproken door da. Christina Parinussa)

2. Voorbereidingslied: “Komt allen tezamen”

I. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der Eng'len hier geboren.
Refrein: Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden, die Koning.

II. Bernyanyilah kamu, tentera malaîkat. Turut bernyanyi manusia;
Pujilah Tuhan Jurus'lamat dunia.
Refrein: Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, Sang Raja.

III. O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefheeft, U behoort ons harte!
Refrein: Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden, die Koning.

3. Votum dan Salam / Votum en Groet
(door da. Christina Parinussa)

4. Samenzang: Lied 478: 1, 2, 3 en 4 “Komt, verwondert u hier, mensen” (NLB)

1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind !
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

3. Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kribbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend.
Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken
van dit huisken zonder slot.

4. O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
(door da. Christina Parinussa)

6. Lezing van het Kerstevangelie uit Lucas 2: 1 - 7 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
(door Hans Stomphorst, ouderling van de Samuelkerk)

7. Samenzang: Opwekking 334 “Heer uw Licht en uw Liefde schijnen”

I. Heer, Uw Licht en Uw Liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus Licht van de wereld vernieuw ons; Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijdt ons,
schijn in mij, schijn door mij.
Refrein: Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid, kom Heil''ge Geest stort op ons
Uw vuur, Zend uw rivier, laat Uw Heil heel de aard’ vervullen,
spreek Heer Uw Woord, dat het Licht overwint.

II. Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid, uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toe behoren. Leer mij toets mij Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij. Schijn door mij. (Refrein)

III. Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt Uw stralende Licht op ons neer.
Zichtbaar tastbaar wordt U in ons leven ; U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. (Refrein)

8. Samenzang: Lied 593: 1 en 2 “Daar is uit ’s werelds duistere wolken” (Johannes de Heer)

1. Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
en gij, mijn ziele, bid het aan
Het komt de schaduwen beschijnen
de zwarte schaduw van de dood
De nacht der zonde zal verdwijnen
genade spreidt haar morgenrood

2. Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treen.

9. Lezing van het Kerstevangelie uit Lucas 2 : 8 - 15 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
(door Marri Brouwer van De Hofstad)

10. Samenzang: Lied 609: “De herdertjes lagen bij nachte” (Johannes de Heer)

1. De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij d'engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar

2. Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer

11. Lied 481: 1, 2 en 3 “Hoor, de eng'len zingen d’eer”

1. Hoor, de eng'len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer.
Vreed' op aarde, 't is vervuld God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem
Hoor, de Eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer.

2. Jang disorga disembah, Kristus, Radja yg baka,
Lahir dalam dunia dan Maria bundaNja.
Dalam daging dikenal Firman Allah jang kekal;
Dalam Anak jang ketjil njatalah Imanuel!
Gita Sorga bergema, Lahir Radja mulia!

3. Hij die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon
wordt geboren uit de maagd, op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, Woord dat Vlees geworden zijt
Tussen alle mensen in, in het menselijk gezin
Hoor, de Eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

12. Samenzang: Lied 476: 1, 3 en 4 “Nu zijt wellekome” (NLB)

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

3. Bangunlah, gembala lihat t'rang besar,
Dengar berita Surga dan bergemar:
Sungguh malam ini Tuhan Jesus lahirlah,
Tjari Kanak-kanak jang dipalunganNja.
Salam, Salam!

4. Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

13. Lezing van het Kerstevangelie uit Lucas 2: 16 - 20 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
(door Freedy Palapessy van de G.J.P.I.N.)

14. Samenzang: Lied 103: 1 en 4 en het refrein “Hij kwam bij ons, heel gewoon” (Hofstadbundel)

Hij kwam bij ons heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein: Zie onze God, de Koningknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,
gedragen door Zijn liefde en kracht.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
(Refrein)

15. Moment van koffie en vertonen van de beelden van de Kerstwandeling door de wijk

16. Muzikaal intermezzo: Kerkkoor G.J.P.I.N.

17. Samenzang: Lied 484: 1, 2 en 3 met het refrein “Go, tell it on the mountain” (NLB)

Refrein:
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

While shepherds kept their watching
o’er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.
(Refrein)

The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour’s birth!
(Refrein)

Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.
(Refrein)

18. Gedicht 'Stille nacht'
(door Marjanne Freriks van De Hofstad)

Een nacht die stil
Met heiligheid omgeven is
Het prachtig Licht wil
Dat geen mens meer eenzaam is
De mensheid wacht
Tot er een teken is
Een Zoon
- geboren in de nacht -
Die ook onze Redder is
Een stal die warm
Maar weinig comfortabel is
Geeft aan dat Jezus arm
Doch Koninklijk geboren is
Ontsproten uit Davids stam
Lichtbrenger in de duisternis
Die ook voor mij op aarde kwam
En Die mijn Verlosser is.

19. Samenzang: “Hallelujah” van Pearl Jozefzoon
(via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MU8ze_-c_Dg)

20. Samenzang: Lied 488:  “Er is een kindeke geboren op aard” (Johannes de Heer)

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi
Er is een Kindeke geboren in ’t strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

21. Samenzang: Lied 527: “Licht in de nacht” (Opwekking)

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.

22. Samenzang: Lied 106: 1, 2 en 4 “Midden in de winternacht” 
(Evang. Liedbundel)

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

2. Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

4 .Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 
Christus is geboren!

23. Samenzang: “Stille nacht”

1. Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2. Hai lihatlah di Efrata t'rang besar turunlah,
waktu tent'ra samawi menggah.
Puji Allah sebab nikmatnya.
Ingat dunia yang g'lap,
ingatlah dunia yang g'lap.

3. Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

24. Dankgebed en voorbeden en gezamenlijk eindigen met het ‘Onze Vader’
(door ds. Albert Roodenburg)

25. Afkondiging van de collecten

26. Samenzang (staande): “Ere zij God”


Ere zij God, Ere Zij God.
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.

Mulîakanlah Tuhan Allah, Mulîakanlah Tuhan Allah.
Damai sejah-tera, Damai sejah-tera, Damai sejah-t’ra, tu~run ke bu~mi,
Bagi orang, bagi orang peng-hasi-hannya, Bagi orang, peng-hasihan-nya,
peng-hasihan-nya….

Ere zij God, ere zij God, in de Hoge, in de Hoge, in de Hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen…..Amen, Amen.

27. Heenzending en Zegen
(door ds. Albert Roodenburg, da. Christina Parinussa en pastor Silvia Pattipeilohy)

Ds. Albert Roodenburg:
Wij zijn hier samen geweest, hebben elkaar ontmoet en gesterkt.
We hebben goede woorden van Jezus Christus gehoord en overdacht.
We mochten als kleine mensen enigszins ervaren dat de Grote God om ons bekommerd is. Mogen wij Hem dankbaar blijven.
Laten wij van hier heengaan in verbondenheid met God en met elkaar.

Samen de zegen uitspreken met da. Christina Parinussa en pastor Silvia Pattipeilohy:
Dat wij door Gods Geest mogen worden verlicht.
Dat dit Licht ons mag troosten en blij maken,
elkaar de hand geven en een zegen voor elkaar zijn;
en dat wij het Licht mogen doorgeven
aan alle mensen die wij de komende week gaan ontmoeten.
Moge ons daartoe zegenen Hij Die was, Die is en Die komen zal:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

28. Samenzang: “Amen” (3x)

Mededelingen: Er is voor iedereen warme chocolademelk en lekkers. De kinderen krijgen bij de uitgang een kleine attentie mee.

Orgelspel


We wensen u en jullie namens De Sleutel, De Samuelkerk, Het Leger des Heils, Groot Nieuws Gemeente, de G.J.P.I.N. en De Hofstad hele Gezegende Kerstdagen toe!