De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst op zondag 2 april 2023 om 19.00 uur in “De Hofstad”

Voorganger: Ds. Hans van Ark
Organist: Bert Riphagen
Koor: Gospelkoor “Sign” uit Epe, o.l.v. Remco Hakkert
Koster: Jan Beeuwkes.

Thema dienst: Verdriet en vreugde

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied 203: 1, 2, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel)

1. Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2. Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Koor: STILL

Woord van welkom (ouderling)

De gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst


Samenzang : Lied 171 2x (Evangelische Liedbundel)

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

Bemoediging en groet

Introductie thema van de dienst

Koor: BLESSINGS

Gebed

Koor: SACREFICE OF PRAISE

Samenzang: Vaste rots van mijn behoud: 1, 2, 3 en 4 (tekst Fun van den Ham)

1. God, op U ik heb gebouwd,
U heb ik mij toevertrouwd
alle uren, elke dag.
Want mijn tranen en mijn lach
Keren eens terug tot U,
Die ik nu al wachten mag

2. Niet mijn daden keer op keer,
niet mijn eigen pogen, Heer,
hebben mij bij U gebracht
door het duister van mijn nacht:
U hebt mij verzorgd, gekleed,
Mij getroost bij ieder leed.

3. En de dwaasheid die ik deed,
alle schuld die ik beleed,
hebben mij nabij gebracht:
sterren, bloemen, eng’lenwacht-
alles wat ik hopen mag
eeuwig en ook elke dag.

4. Eeuwige die van mij houdt,
levend ben ik U vertrouwd.
En mijn schamel sterven, Heer
Leg ik in Uw handen neer-
God, herschep mij tot Uw Rijk
Dat ik eens op U toch lijk.

Schriftlezing: Psalm 22: 1 – 9 (NBV21) en korte meditatie

Samenzang: Lied 241: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2. Wees stil want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.

Koor: JEZUS PROMISED

Schriftlezing: Markus 11: 7 - 11 (NBV21) en korte meditatie


Samenzang: Lied 357: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

2. In de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht,
vogels, bloemen en fonteinen,
't werk dat van uw vreugd getuigt.

3. Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Koor: SING A NEW SONG

Gebeden

Koor: THERE IS A GOD

Collecte bij de uitgang bestemd voor Diaconie, Kerk en Zangdienst

Orgel improvisatie: met aansluitend samenzang ' Ik wandel in het licht met Jezus'

Koor: A) RAIN DOWN ON USE B) CHRIST THE LORD IS RISEN TODAY

Samenzang : Omdat hij leeft ben ik niet bang en derde couplet U zij de Glorie

Omdat Hij leeft
Ben ik niet bang voor morgen
Omdat Hij leeft
Mijn angst is weg
Omdat ik weet
Hij heeft de toekomst
En het leven is
Het leven waard
Omdat Hij leeft (3x)

En het leven is
Het leven waard
Omdat Hij leeft
En het leven is
Het leven waard
Omdat Hij leeft
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: TO GOD BE THE GLORY

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 7 mei 2023
- Voorganger : Dhr. Gerwin van der Plaats.
- Organist : Marin Mans.
- Koor : Christelijk Mannenkoor D.E.V. uit Kampen, o.l.v. Gerwin van der Plaats.