De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst zondag 5 november 2023 om 19.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Egbert Fokkema
Organist: Bert Riphagen
Koster: Ruud Kelderman
Koor: Christelijke Koorvereniging “Deo-Juvante” uit Huizen, o.l.v. Hugo van der Meij


Thema: “God houdt van je en weet wie jij bent!”


Voor aanvang van de dienst


Samenzang: Lied 295: 1, 3 en 4 (Hemelhoog)

1. Doorgrond mijn hart
en ken mijn weg, o Heer.
Beproef me en zie
wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die ’k ga
niet goed voor mij:
leid me op de eeuw’gen weg,
Heer, maak mij vrij!

3. Zie Heer, hier ben ‘k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart,
vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil,
maak m’ ook van hoogmoed vrij.
‘k Wil in U blijven Heer,
blijf Gij in mij.

4. O, heil'ge Geest,
kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving
en begin bij mij.
Zegen Uw volk,
maak ’t als een bruid bereid,
wachtend op Jezus’
komst in heerlijkheid.

Koor: HEER IK KOM TOT U

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst

Samenzang : Psalm 122: 1 en 3 (Nieuwe berijming)

1. Ik spring van blijdschap op wanneer
vrienden mij vragen mee te gaan –
Jeruzalem, ik kom eraan;
ik sta al klaar, huis van de HEER!
Vol vrolijkheid ga ik op pad.
Mijn lied zwelt aan als ik de stad
met eigen ogen kan bekijken.
We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.

3. Bid dat de HEER zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet,
haar vestingwal bescherming biedt,
wie van haar houdt in welvaart leeft.
Het is voor elk familielid
en voor mijn vrienden dat ik bid
om voorspoed, veiligheid en vrede.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal,
de mooiste stad van alle steden.

Bemoediging en groet

Koor: ER IS EEN GOD DIE HOORT

Toelichting op het thema door Egbert Fokkema

Samenzang: Gezang 429: 1, 2 en 3 (LvdK)

1. Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindlijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Koor: BLES THE LORD, MY SOUL

Samenzang: Lied: Hier in dit dorp staat een huis (Op Melodie: Lied 868 NLB)

1. Hier in dit dorp staat een huis waar je
binnen mag komen.
Kom met je vreugde en tranen, je
angst en je dromen.
Hier wordt geheeld,
hier wordt de vrede gedeeld,
vrij mag de liefde hier stromen.

2. Hier in dit dorp staat een huis waar het
licht wordt ontstoken.
Donker klaart op want de morgen is
nieuw aangebroken.
Warmte en licht
milde gloed op je gezicht,
God heeft het duister doorbroken.

3. Hier in dit dorp staat een huis waar de
mensen verlangen.
Tegen de stroom in nog tijd van
bestaan te ontvangen.
En ongedacht
kleine gemeenschap met kracht,
gaan wij de weg onbevangen.

4. Hier in dit dorp staat een huis waar
geloven en hopen,
en ook de liefde een pad is om
samen te lopen.
Stilte en lied
God is het die ons voorziet,
Hij doet de deur voor ons open!

Schriftlezing: Johannes 14: 2 – 6 (Bijbel in Gewone Taal)

Korte overdenking, te besluiten met lied 413: 1 (Evangelische Liedbundel)

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wondre stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwt.

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luistren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Koor: EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP

Samenzang: Lied 84 (Tegen het donker’ van Sytze de Vries) (Op melodie van Gez. 435 LvdK)

1. Ongeziene vreemde verten
wenken ons van hogerhand.
Uitgeleid uit angst en vrezen
ligt het leven voor de hand.
Als verspieders van de toekomst,
als bewakers van de droom
zullen wij het land verkennen
waar God bij de mensen woont.

2. Op die lange weg naar morgen
is het God die ons behoedt:
brood dat ons van boven toevalt
voedt ons hier met goede moed.
Over grenzen van de onmacht
dragen wij de druiven aan
die als teken mogen rondgaan,
sprekend van een nieuw bestaan.

Koor: ‘K BEN EEN KONINKLIJK KIND

Gebeden, afsluiten met lied 218: 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Koor: LAUDATE DOMINUM

De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie, kerk en zangdienst

Orgelimprovisatie: “Kom laat ons zingen al te zaam”, aansluitend samenzang: Vers 1, 3 en 4

1. Komt, laat ons zingen al te zaam:
God is goed.
Hemel en aarde, prijst zijn naam:
God is goed.
Laat ieder naad'ren tot zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieën rein en schoon:
God is goed!

Refrein:
God is goed, God is goed,
in melodieën rein en schoon:
God is goed!

3. En zo mijn hart en vlees bezwijkt:
God is goed.
Hij is de Rots, die nimmer wijkt:
God is goed.
Ja, ook de kille doods jordaan
brengt ons niet meer verschrikking aan,
daar zal de Heiland met ons gaan:
God is goed!
Refrein:

4. Ginds in de hemel ruist het voort:
God is goed.
Nimmer werd schoner zang gehoord:
God is goed.
Eind'loze eeuwen gaan voorbij.
Nog klinkt dat loflied, vol en vrij.
Duizend, tienduizend juichen blij:
God is goed!
Refrein:

Koor: GLORIE AAN HET LAM

Samenzang Lied: 425 (NLB)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: YES, I KNOW!

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 3 december 2023
- Koor : Christelijk Mannenkoor “Oefening Baart Kunst” uit Elburg, o.l.v. Henk van der Maten
- Voorganger : Ds. Johan Woudenberg
- Organist : Bert Riphagen