De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 5 november 2023, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Albert Roodenburg.
Organist: Bert Riphagen.
Koster: Maarten Bot.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 67: 1 en 3 “God zij ons gunstig en genadig” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 32: 1, 2, 3 en 4 “Dit is een tijd van kleurenpracht” (Zingenderwijs)
(Melodie van Gezang 168 uit het Liedboek voor de Kerken)

1. Dit is een tijd van kleurenpracht
nu na de zomer ’t najaar wacht.
Al wat er groeide in de tijd,
heeft God tot nieuwe oogst bereid.

2. Nu komt de herfst, verstilt het al,
maar vruchten zijn er zonder tal.
Zo geeft U ons in overvloed
Uw liefde die ons leven doet.

3. Mogen wij rijk, gezegend zijn
door al Gods gaven groot en klein.
Leven wij zo met dankbaarheid,
de weg die naar de vrede leidt.

4. Veelkleurig is de liefde Gods,
zo stoer en stevig als een rots.
Om op te bouwen ons bestaan
raakt U ons met uw liefde aan!

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 9 - 20 (uit de NBV21) door Janneke Blauw

Zingen: Psalm 95: 1 en 3 “Steek nu voor God de loftrompet” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 15: 1 - 5 (uit de NBV21)

We luisteren naar het Lied “Wanneer uw regen valt” van Schrijvers voor gerechtigheid
(Via YouTube: (4) Wanneer uw regen valt - YouTube)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied “God de Heere is almachtig”: 1, 2 en 3 (Melodie van Lied 705 NLB)

1. God de Heere is almachtig, kijk, wat Hij geschapen heeft.
Alles wat Hij maakt, is prachtig en Hij zorgt voor al wat leeft.
Dank de Schepper, dank de Schepper, Die dit alles aan ons geeft.

2. Al het voedsel dat wij eten, geeft God ons met gulle hand.
En Hij geeft ook, niet vergeten, zaad voor elke nieuwe plant.
Dank de Schepper, dank de Schepper, Hij houdt alles steeds in stand.

3. God zorgt voor ons, alle dagen. Hij geeft ons zelfs overvloed.
Heer, vergeef ons als wij klagen bij de minste tegenspoed.
Dank de Schepper, dank de Schepper, wij getuigen: God is goed!

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 67: 1, 2 en 5 “Kroon Hem met koningskroon” (Hofstadbundel) - Lied van de maand november

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. P. ter Hoor.
-- Fam. H. Duijm.

Voedselbank.
De voedselbank wil graag in de maand november thee ontvangen. Dit kan dan worden gegeven aan de cliënten van de voedselbank. De mand in de hal kan weer gevuld worden.
Doet u ook weer mee?
Hartelijk dank namens de cliënten van de voedselbank.

Vrijwilligers gevraagd.
Door het afscheid en vertrek van de huidige vrijwilligers zoekt de kerkenraad belangstellenden voor de functie van notulist en iemand die het preekrooster wil maken.
Voor de notulist(e) betekent dit één vergadering in de maand.
Het rooster voor de predikanten is al gereed voor 2024, dit wordt een jaar vooruit gemaakt.
Meer informatie kunt u krijgen bij de scriba.

Bevestiging ambtsdragers.
In de morgendienst van 19 november zullen Gert Buitenhuis en Alice Logtenberg bevestigd
worden in het ambt van diaken.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ Gespreksgroep Rouw en Verdriet (18 sept t/m 20 nov).
+++ Uitnodiging Maatschappelijke Beursvloer (6 november).
+++ Veilige kerk.
+++ Platform Kerk & Kunst - Inspiratiedag (25 november).