De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie
voor de
Dienst van Gedenken
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
op zondag 26 november 2023 om 10.00 uur
in De Hofstad te Apeldoorn.
Voorganger: Ds. Albert Roodenburg.
Organist: Marc Woning.
M.m.v.: Margreet Heij en Elly Kelderman.
Koster: Ruud Kelderman.


Orgelspel

VOORBEREIDING

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Lied 90a: 1, 3, 4 en 6 “O God, die droeg ons voorgeslacht” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 70: 1, 2, 3 en 4 “Lieve God, Gij hebt de tijd” (Hofstadbundel) - Melodie van Lied 347 (NLB)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Mattheüs 24: 1 - 14 (uit de NBV21) door Margreet Heij

Zingen: Lied 1008: 1 “Rechter in het licht verheven” (NLB)

Schriftlezing: Mattheüs 24: 15 - 35 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 1008: 2 en 3 “Hoor de bittere gebeden” (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 67: 1, 3, 4 en 5 “Kroon Hem met koningskroon” (Hofstadbundel) - Lied van de maand november

DIENST VAN GEDENKEN

Gedicht: “Jouw tranen”

Wij gedenken onze overleden broeders en zusters uit De Hofstad
door het noemen van hun namen en het aansteken van kaarsen.

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we Lied 598 “Als alles duister is” (NLB)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (5x)

Na het aansteken van de kaarsen zingen we nog 3x het lied “Als alles duister is” en direct daarna Lied 66: refrein, vers 1, refrein, vers 2 en refrein “Jezus leeft in eeuwigheid” (Hofstadbundel)

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

WEGZENDING EN ZEGEN 


Slotlied (staande): Lied 871: 1, 2, 3 en 4 “Jezus zal heersen waar de zon” (NLB)

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. M. Wentzel.
-- Dhr. G. Giaccotto.

Voedselbank.
De voedselbank wil graag in de maand november thee ontvangen. Dit kan dan worden gegeven aan de cliënten van de voedselbank. De mand in de hal kan weer gevuld worden.
Doet u ook weer mee?
Hartelijk dank namens de cliënten van de voedselbank.

Vrijwilligers gevraagd.
Door het afscheid en vertrek van de huidige vrijwilligers zoekt de kerkenraad belangstellenden voor de functie van notulist en iemand die het preekrooster wil maken.
Voor de notulist(e) betekent dit één vergadering in de maand.
Het rooster voor de predikanten is al gereed voor 2024, dit wordt een jaar vooruit gemaakt.
Meer informatie kunt u krijgen bij de scriba.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ De Kap zoekt vrijwillig coördinator Palliatieve Terminale Zorg (reageren voor 25 november).
+++ Platform Kerk & Kunst - Inspiratiedag (25 november).
+++ DMB dienst in de Grote Kerk (26 november).
+++ Concert Sweelinck Kamerkoor in Epe "Advent en Kerst" (2 december).
+++ Kerstconcert Wilhelminakerk (13 december).
+++ Kerstherbergen in Apeldoorn.

+++ Veilige kerk.
+++ Ontmoeten op de Veluwe.