De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de zangdienst op zondag 3 december 2023 om 19.00 uur in De Hofstad


Voorganger : Ds. Johan Woudenberg
Koor : Mannenkoor “Oefening Baart Kunst” uit Elburg, o.l.v. Henk van der Maten, Sopraan Ilse Overeem
Organist : Bert Riphagen

Koster : Gert Buitenhuis


Thema: “(Hoe) verwacht ik Hem?!.”


VOOR AANVANG VAN DE DIENST


Samenzang: Lied 487: 1, 2 en 3 (NLB)

1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Koor: HEILIGE KERSTNACHT

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst

Samenzang : Psalm 130: 3 en 4 (NLB)

3. Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

4. Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

Bemoediging en Groet

Koor: BETHLEHEM

Belijdenis van Nicea

Koor: HOE LEIT DIT KINDEKE

Samenzang: Lied 441; 1, 3 en 5 (NLB)

1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

3. Wat hebt U opgegeven
om mij nabij te zijn,
toen mijn armzalig leven
getekend was door pijn?
Zo veel was mij ontnomen
waarin ik vreugde vind,
maar toen bent U gekomen
en wist ik mij bemind.

5. Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.

Gedicht: “Heb je gehoord…?”

Gebed

Schriftlezingen: Jesaja 9: 1 - 6 (Bijbel in Gewone Taal); en Jesaja 62: 1 - 7 (NBV21)

“Verwacht ik Hem?”

Samenzang Lied: 439: 1 en 3 (NLB)

1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Koor: GLORIA IN EXCELSIS DEO

“Hóe verwacht ik Hem?”

Samenzang Lied: 442: 1 en 2 (NLB)

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

“Hoe verwácht ik Hem!”

Koor: STILLE NACHT

Gebeden

Samenzang: Lied: 362: 1 (allen, 2 (vrouwen), 3 (mannen) en 4 (allen) (Evangelische Liedbundel)

1. God in ons midden, (allen)
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

2. Lam dat de zonden draagt, (vrouwen)
lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis,
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

3. Licht van de overkant,(mannen)
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht
valt al de glans der eeuwigheid.

4. Koning der volken, (allen)
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!

Koor: BENEDICTUS

Collecte bij de uitgang bestemd voor diaconie, kerk en zangdienst

Orgelimprovisatie: “Heerlijk klonk het lied der engelen” aansluitend samenzang: Vers 1, 2, en 4

1. Heerlijk klonk het lied der Eng'len,
in het veld van Ephrata:
ere zij God in de hoge,
looft de Heer, Halleluja!

Refr:.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

2. Jezus kwam op aarde neder
als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.
Refr:

4. Leer ons bij Uw kribbe buigen,
leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven,
neem ons eens in 't Vaderhuis.
Refr:

Koor: CHRISTMASTIDE

Samenzang Lied: 33: 1, 2 en 3 (Johannes de Heer)

1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in t stof,
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en Engelen Heer

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: GO, TELL IT ON THE MOUNTAIN

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 7 januari 2024
- Koor : Gospelkoor “Say Yes” uit Zwartebroek, o.l.v. Wilma Bouwman
- Voorganger : Dhr. Egbert Fokkema
- Organist : Bert Riphagen