De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag Epifanie 7 januari 2024 om 10.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds. Cees Huisman.
Organist: Bert Riphagen.
Koster: Ruud Kelderman.


Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Lied 518: 1 en 2 “Hoe helder staat de morgenster” (NLB) - lied van de maand januari

Groet en bemoediging

Kyriëgebed, afgesloten met het zingen van lied: 299d (I) (NLB) - zonder herhalingen

Zingen: Glorialied: 487 “Eer zij God in onze dagen” (NLB)

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 (uit de NBV21) door Marri Brouwer

Zingen: Lied 72: 1, 2 en 3 “Geef, Heer, de koning uwe rechten” (NLB)

Schriftlezing: Mattheüs 2: 1-12 (uit de NBV21) door Marri Brouwer

Zingen: Lied 496: 1 en 3 “Een ster ging op uit Israël” (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied: 520: 1-3(allen), 4(mannen), 5(vrouwen) en 6-7(allen)  “De wijzen” (NLB)

Afkondiging van de collecten

Gebeden

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. P. Gerritsen.
-- Dhr. A. Ruiter.

Voedselbank.
De voedselbank ontvangt in de maand januari graag pakken rijst.
De mand in de hal van de kerk wil er graag meegevuld worden.
Doet u ook weer mee?
Hartelijk dank namens de cliënten van de voedselbank.

Nieuwjaarsdienst op zondag 7 januari 2024.
Zondag 7 januari 2024 is de eerste eredienst in het nieuwe jaar.
Dit is de zgn. nieuwjaarsdienst, die om 10.30 uur begint.
Vanaf 9.45 uur is iedereen van harte uitgenodigd in de hal van de kerk om nieuwjaarswensen met elkaar uit te wisselen onder het genot van een kop koffie/thee met een Nieuwjaars lekkernij.
Aansluitend (rond 10.20-10.25 uur) wordt iedereen verzocht om in stilte naar de kerkzaal te gaan, waar om 10.30 uur de eredienst begint.
Ds. Cees Huisman uit Apeldoorn zal onze voorganger zijn.
Het koffiedrinken na afloop van de dienst komt op deze zondag dus te vervallen.

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan.
Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Vanaf 13 januari tot en 27 januari 2024 vindt de Actie Kerkbalans 2024 plaats. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. 
In deze periode ontvangt u daarom een brief of een e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen, zoals het verlenen van pastorale zorg, het verzorgen van kerkdiensten en het uitzenden van kerkdiensten via kerk-tv en kerkradio, het eetproject enz.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 
Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters De Hofstad,
Jan Beeuwkes.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ De Joodse ziel Studie- en ontmoetingsdag op de Veluwe (20 januari).
+++ Beëindiging activiteiten Kerkradio Apeldoorn.